telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

W jaki sposób wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji?

 

Pracodawca jest zobowiązany spełnić wymagania art. 209 Kodeksu Pracy mówiące o wyznaczeniu osób do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji oraz wyznaczeniu pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Przepisy nie precyzują w jaki sposób ma odbywać się wyznaczenie tych osób. Można przyjąć rozwiązanie polegające na wprowadzeniu w firmie zarządzenia wewnętrznego, zatwierdzonego przez pracodawcę, które będzie wskazywało osoby wyznaczone do wyżej wymienionych zadań.

Ponadto trzeba pamiętać o tym, aby obok apteczek umieścić wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy z imieniem, nazwiskiem, miejscem wykonywania pracy oraz numerem telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. Taki sam obowiązek informacyjny dotyczy osób wyznaczonych do zwalczania pożarów.

Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy muszą być przeszkolone w tym zakresie, jednak Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650), które o tym mówi w paragrafie 44, nie określa formy i zakresu takiego szkolenia.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna