telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

FAQ

Według definicji w paragrafie 2 pkt 1 ppkt 9 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) urządzenia przeciwpożarowe to stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub automatycznie, które służą do zapobiegania powstaniu pożaru, wykrywania, zwalczania lub ograniczania skutków pożaru.

Będą to: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO i systemu sygnalizacji pożarowej SSP, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Obowiązek wykonywania corocznych przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych jako urządzeń przeciwpożarowych wynika z paragrafu 2 pkt 1 ppkt 9 oraz paragrafu 3 pkt 3 Rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Badanie hydrantów w celu określenia ciśnienia i wydajności wiąże się z obowiązkiem zapewnienia parametrów dla hydrantów wewnętrznych określonych w paragrafie 22 ww. Rozporządzenia. Hydranty zewnętrzne natomiast muszą zapewniać parametry hydrauliczne określone w paragrafie 10 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na dwie główne kategorie: systemy wykrywające pożar oraz systemy gaśnicze. Do systemów wykrywających pożar zaliczany jest system sygnalizacji pożarowej (skrót SSP lub SAP). Wśród systemów gaśniczych występują stałe urządzenia gaśnicze (SUG) wodne (tryskaczowe i zraszaczowe) oraz stałe urządzenia gaśnicze gazowe (dwutlenek węgla, argon, zamienniki halonów).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998