telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Serwis PPOŻ | Przeglądy PPOŻ

Administratorzy i właściciele budynków wyposażonych w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice muszą pamiętać o obowiązkowych przeglądach...Więcej technicznych. Do najpowszechniejszych urządzeń przeciwpożarowych zalicza się gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, system sygnalizacji pożaru SSP, systemy oddymiania, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, systemy detekcji gazów. Przeglądy i konserwacje tych urządzeń powinny być wykonywane w okresach ustalonych przez producentów, ale nie rzadziej niż raz w roku.
Oprócz częstotliwości serwisu sprzętu ppoż ważne jest, aby wykonywany był zgodnie z wymaganiami producentów oraz wytycznymi zawartymi w Polskich Normach. Dokumentacja techniczno - ruchowa sprzętu oraz normy opisują czynności wymagane do wykonania podczas poszczególnych przeglądów. W przypadku systemów sygnalizacji pożaru będzie to podział na przeglądy codzienne, miesięczne, kwartalne oraz roczne. Potwierdzenie wykonania wszystkich czynności powinno być zawarte w protokole z przeglądu.
Nasz serwis ppoż oferuje pełen zakres przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. Zapewniamy o rzetelnej realizacji każdego zlecenia. Nasi specjaliści i konserwatorzy posiadają odpowiednie szkolenia, certyfikaty oraz doświadczenie zawodowe. Dysponujemy sprzętem specjalistycznym niezbędnym do realizacji najwyższej jakości usług. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych usług w ramach działu serwis ppoż.

Często zadawane pytania

Jakie urządzenia i systemy zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych?

Według definicji w paragrafie 2 pkt 1 ppkt 9 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) urządzenia przeciwpożarowe to stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub automatycznie, które służą do zapobiegania powstaniu pożaru, wykrywania, zwalczania lub ograniczania skutków pożaru.
Będą to: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO i systemu sygnalizacji pożarowej SSP, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Przegląd instalacji ppoż jak często?

Zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Jakie przepisy regulują badanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych?

Obowiązek wykonywania corocznych przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych jako urządzeń przeciwpożarowych wynika z paragrafu 2 pkt 1 ppkt 9 oraz paragrafu 3 pkt 3 Rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Badanie hydrantów w celu określenia ciśnienia i wydajności wiąże się z obowiązkiem zapewnienia parametrów dla hydrantów wewnętrznych określonych w paragrafie 22 ww. Rozporządzenia. Hydranty zewnętrzne natomiast muszą zapewniać parametry hydrauliczne określone w paragrafie 10 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Jakie są rodzaje systemów przeciwpożarowych?

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na dwie główne kategorie: systemy wykrywające pożar oraz systemy gaśnicze. Do systemów wykrywających pożar zaliczany jest system sygnalizacji pożarowej (skrót SSP lub SAP). Wśród systemów gaśniczych występują stałe urządzenia gaśnicze (SUG) wodne (tryskaczowe i zraszaczowe) oraz stałe urządzenia gaśnicze gazowe (dwutlenek węgla, argon, zamienniki halonów).

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998