telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Serwis PPOŻ

Administratorzy i właściciele budynków wyposażonych w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice muszą pamiętać o tym, aby przeprowadzać ...Więcej

regularny serwis ppoż sprzętu przeciwpożarowego. Jedynie terminowo wykonywane przeglądy techniczne oraz serwis ppoż systemów i instalacji przeciwpożarowych są gwarancją ich prawidłowego i skutecznego działania w przypadku wystąpienia pożaru.

Poza wykonaniem przeglądu okresowego ważna jest realizacja zaleceń pokontrolnych w celu usunięcia wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości i doprowadzenia kontrolowanych instalacji i sprzętu do pełnej sprawności. Działania te w sposób znaczący wpływają na poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

Serwis ppoż Warszawa

Serwis ppoż Warszawa to także działania mające na celu likwidację wszelkich uszkodzeń pojawiąjących się w trakcie bieżącej eksploatacji. Serwis ppoż firmy FireFlow to szybka reakacja na zgłoszenie serwisowe, kompleksowa ocena sytuacji, diagnostyka uszkodzeń i naprawa systemu w możliwie najkrótszym czasie.

Czas doprowadzenia systemu do pełnej sprawności w głównej mierze będzie wynikał z dostępności podzespołów. Czas reakcji serwisu dostosowywany jest do oczekiwań naszych klientów. Nasz serwis działa głównie na obszarze miasta Warszawa i okolic.

Serwis przeciwpożarowy

Serwis urządzeń ppoż obejmuje między innymi systemy sygnalizacji pożaru, usługi w zakresie konserwacji sprzętu gaśniczego w tym gaśnic, instalacji wentylacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych urządzeń ppoż mających wpływ na stan ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Serwis i naprawa urządzeń ppoż najczęściej jest wynikiem przeprowadzenia ich przeglądów okresowych. Protokół z przeglądu informuje właściciela lub użytkownika obiektu o czynnościach niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia instalacji do pełnej sprawności, która zapewni wymagany stopień zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku.

Serwis instalacji przeciwpożarowych

Najczęstszymi usterkami stwierdzanymi podczas przeglądów, powodującymi konieczność wykonania napraw, są niesprawne akumulatory central ssp, oddymiania, zasilaczy pożarowych, oświetlenia awaryjnego, brak szybek w szafkach hydrantowych, przyciskach ROP lub oddymiania, niesprawne zawory hydrantowe. Niezwłoczny serwis tych elementów jest wymagany obowiązującymi przepisami.

Przegląd ppoż

Do najpowszechniejszych urządzeń przeciwpożarowych zalicza się gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, system sygnalizacji pożaru SSP, systemy oddymiania, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, systemy detekcji gazów. Przegląd ppoż, konserwacja i serwis tych urządzeń powinny być wykonywane w okresach ustalonych przez producentów, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd instalacji ppoż

Przegląd ppoż oprócz ustalonej częstotliwości powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami producentów oraz wytycznymi zawartymi w Polskich Normach. Dokumentacja techniczno - ruchowa sprzętu oraz normy opisują czynności wymagane do wykonania podczas poszczególnych przeglądów ppoż.

W przypadku systemów sygnalizacji pożaru będzie to podział na przeglądy systemów codzienne, miesięczne, kwartalne oraz roczne. Potwierdzenie wykonania wszystkich czynności powinno być zawarte w protokole z przeglądu ppoż. Protokół z przeglądu zawiera także opis stwierdzonych usterek i uszkodzeń, które powinny zostać niezwłocznie usunięte.

Obok odpowiedniego stanu technicznego systemów sygnalizacji pożaru równie ważna jest ich prawidłowa obsługa i reakcja na występujące zdarzenia. W tym celu oferujemy szkolenia dla pracowników wyznaczonych do obsługi systemów sygnalizacji pożaru. Są to szkolenia praktyczne obejmujące zdarzenia mogące wystąpić w danym obiekcie.

Szkolenia skupiają się głównie na systemie ppoż, ale zwracają uwagę także na inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe współpracujące z systemem. Mogą to być instalacje gaśnicze, oddymiania i inne obecne w obszarze danego obiektu.

Przeglądy instalacji hydrantowych, które oferujemy obejmują ocenę stanu technicznego tych urządzeń przeciwpożarowych oraz wykonanie badania hydrantów w zakresie ciśnienia i wydajności. Prawidłowo przeprowadzony przegląd i konserwacja hydrantów gwarantują wysoki poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych

Jednym z bardzo istotnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a często pomijanym w zakresie przeglądów i konserwacji są drzwi przeciwpożarowe. Jest to jeden z elementów biernej ochrony przeciwpożarowej budynku, który w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego ma za zadanie nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie strefy pożarowe lub pomieszczenia.

W związku z tym istotne są regularnie przeprowadzane przeglądy i konserwacja drzwi ppoż, aby spełniały swoje funkcje w razie wystąpienia pożaru i przyczyniały się do zapewnienia zakładanego poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.

Oferujemy przeglądy instalacji oświetlenia awaryjnego. Niezależnie od typu zainstalowanych opraw wykonujemy usługi przeglądu oraz pomiarów natężenia oświetlenia. W ramach usług opracowujemy protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości oraz w przypadku zlecenia pomiarów natężenia oświetlenia, zawierający wyniki tych pomiarów.

Przegląd ppoż Warszawa

Przegląd ppoż Warszawa w ofercie firmy FireFlow to kompleksowy przeglądy techniczne wszystkich urządzeń przeciwpożarowych. Zapewniamy o rzetelnej realizacji każdego zlecenia, wyniki którego nie zostaną zakwestionowane przez organy kontrolne straży pożarnej. Nasze usługi, które obejmują przeglądy i serwis świadczymy kompleksowo wykonując również naprawy stwierdzonych podczas przeglądu uszkodzeń i usuwając wszelkie nieprawidłowości.

Nasi specjaliści i konserwatorzy posiadają odpowiednie szkolenia, certyfikaty oraz doświadczenie zawodowe. Posiadamy sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji najwyższej jakości usług. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych przeglądów ppoż.

Często zadawane pytania

Jakie urządzenia i systemy zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych?

Według definicji w paragrafie 2 pkt 1 ppkt 9 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) urządzenia przeciwpożarowe to stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub automatycznie, które służą do zapobiegania powstaniu pożaru, wykrywania, zwalczania lub ograniczania skutków pożaru.
Będą to: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO i systemu sygnalizacji pożarowej SSP, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Przegląd instalacji ppoż jak często?

Zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Jakie przepisy regulują badanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych?

Obowiązek wykonywania corocznych przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych jako urządzeń przeciwpożarowych wynika z paragrafu 2 pkt 1 ppkt 9 oraz paragrafu 3 pkt 3 Rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Badanie hydrantów w celu określenia ciśnienia i wydajności wiąże się z obowiązkiem zapewnienia parametrów dla hydrantów wewnętrznych określonych w paragrafie 22 ww. Rozporządzenia. Hydranty zewnętrzne natomiast muszą zapewniać parametry hydrauliczne określone w paragrafie 10 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Jakie są rodzaje systemów przeciwpożarowych?

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na dwie główne kategorie: systemy wykrywające pożar oraz systemy gaśnicze. Do systemów wykrywających pożar zaliczany jest system sygnalizacji pożarowej (skrót SSP lub SAP). Wśród systemów gaśniczych występują stałe urządzenia gaśnicze (SUG) wodne (tryskaczowe i zraszaczowe) oraz stałe urządzenia gaśnicze gazowe (dwutlenek węgla, argon, zamienniki halonów).

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998