telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Serwis PPOŻ

Gazex serwis

Serwis systemu detekcji gazów, potocznie określanego jako gazex, musi byc przeprowadzany co najmniej raz w roku. Kalibracja sensorów najczęściej jest wymagana co 3 lata.

Terminowo przeprowadzany serwis i przeglądy gazex zapewniają bezpieczeństwo dla użytkowników obiektów, a administratorom budynków pozwalają spełnić spoczywający na nich obowiązek utrzymania sprawności systemu.

gazex
 
Kompleksowy przegląd wszystkich elementów systemu
 
Wykwalifikowani i doświadczeni serwisanci
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć przeglądy Gazex specjalistom z FireFlow!

Gazex przeglądy okresowe i serwis gazex

Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych mają za zadanie wykryć przekroczenie dopuszczalnych poziomów stężenia gazów niebezpiecznych, a następnie poinformować użytkowników o zagrożeniu oraz wykonać inne zadania zaprojektowane dla danego systemu. Najczęściej spotykane są urządzenia wykrywające tlenek węgla, metan oraz propan-butan. Wynika to z powszechności występowania zagrożenia związanego z tymi gazami, między innymi w budynkach mieszkalnych.

Na rynku funkcjonuje kilku producentów oferujących systemy detekcji gazów, jednak najpopularniejszym dostawcą tego typu sprzętu jest firma Gazex. W związku z wieloletnią obecnością tej firmy na rynku często potocznie systemy detekcji innych producentów określane są jako "gazexy", a nasza usługa gazex serwis ma za zadanie zapewnić sprawność tych systemów detekcji gazów.
W naszej ofercie posiadamy kompleksowe usługi związane z systemami detekcji gazów, oferujemy:

 

 • okresowe przeglądy techniczne - kwartalne i roczne,
 • kalibrację detektorów systemów detekcji gazów,
 • naprawę i serwis systemów detekcji gazów,
 • serwis detektorów gazu gazex.

Nasi serwisanci posiadają wymagane uprawnienia, wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie. Serwis gazex obejmuje swoim zasięgiem głównie miasto Warszawa i miejscowości pobliskie.

Wymagania prawne dotyczące przeglądów i konserwacji

Zgodnie z zapisami paragrafu 2 pkt 1 ppkt 9 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) systemy detekcji gazów zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych, w związku z czym ich przeglądy techniczne powinny być wykonywane według zasad określonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Firma Gazex zaleca przeprowadzanie kontroli swoich systemów i serwis detektorów gazu gazex nie rzadziej niż co 3 miesiące. Dodatkowo przegląd powinien być przeprowadzony po wystąpieniu szczególnych warunków pracy do, których mogą być zaliczane:

 • wystąpienie dużego stężenia gazu, bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura, duże zapylenie lub duża wilgotność powietrza,
 • wystąpienie dużych stężeń gazów nie branych pod uwagę podczas instalacji systemu,
 • długotrwałej pracy w stanie alarmowym,
 • po trwającej dłużej niż 3 dni przerwie w zasilaniu systemu,
 • po wystąpieniu zakłóceń w sieci elektrycznej,
 • po wykonywaniu prac budowlanych, które mogą mieć wpływ na działanie systemu.

Firma Gazex dopuszcza możliwość skrócenia okresów przeglądu do 4 tygodni lub wydłużenia do 6 miesięcy w zależności od oceny użytkownika systemu co do roli jaką system spełnia i wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu są zobligowani do utrzymywania sprzętu w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Biorąc pod uwagę powyższe należy zawsze pamiętać, że przegląd i serwis detektorów gazu musi być wykonany co najmniej raz w roku.

Wymagania dotyczące stosowania systemów detekcji gazów

W Polsce funkcjonuje wiele aktów prawnych, które regulują stosowanie instalacji wykrywających gazy wybuchowe i toksyczne. Niemniej jednak najważniejszymi aktami są Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Istnieją także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które zobowiązują do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom między innymi poprzez stosowanie systemów zabezpieczających przed wystąpieniem atmosfery wybuchowej lub toksycznej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) zobowiązuje do instalowania elementów sygnalizacyjno-odcinających w pomieszczeniach, gdzie całkowita moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60 kW.

Rozporządzenie określa również zasady stosowania systemów w garażach podziemnych. Garaże o liczbie stanowisk powyżej 10 powinny być wyposażone w detektory tlenku węgla (CO) oraz sterowanie wentylacją poprzez system detekcji. Garaże z podłogą poniżej poziomu terenu, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem powinny być wyposażone w detektory gazu propan - butan (LPG) oraz wentylację uruchamianą przez system detekcji gazów.

Budowa systemu detekcji gazów

System detekcji gazów zbudowany jest z następujących podstawowych grup urządzeń:

 • detektory
 • moduły sterujące (centrale)
 • urządzenia wykonawcze

Detektory

Elementem systemu, który wykrywa stężenia gazów jest detektor. Jednak bezpośrednio na obecność gazu reaguje sensor, który jest zainstalowany wewnątrz detektora. Wyróżnia się sensory:

 • elektrochemiczne
 • katalityczne
 • półprzewodnikowe
 • infrared

Wybór odpowiedniego typu sensora powinien być uzależniony od warunków jakie panują w obiekcie. Zasada pracy sensora elektrochemicznego opiera się na wytwarzaniu prądu elektrycznego przez ogniwo i jest uzależniona od ilości gazu wnikającego do elektrolitu ogniwa. Ten rodzaj sensorów wykorzystywany jest głównie do wykrywania gazów toksycznych.

Działanie sensora katalitycznego opiera się na wykorzystaniu egzotermicznej reakcji katalitycznego utleniania. Sensor posiada dwa elementy: aktywny i bierny. Element aktywny pokryty jest warstwą katalizatora. W przypadku obecności gazu palnego reakcja utleniania występuje tylko w obrębie elementu aktywnego. Wydzielane ciepło jest wprost proporcjonalne do stężenia mierzonego gazu i powoduje wzrost rezystancji elementu aktywnego. W układzie pojawia się napięcie, które jest mierzone i przekształcane na stężenie gazu. Ten typ sensora reaguje na każdy rodzaj gazu palnego znajdujący się w jego otoczeniu przez co umożliwia pomiar stężenia gazów wybuchowych do 100% dolnej granicy wybuchowości DGW.

W sensorze półprzewodnikowym wykorzystywane jest zjawisko powierzchniowej adsorpcji gazu na elemencie pomiarowym w ściśle określonej temperaturze. Gaz powoduje zmianę rezystancji półprzewodnika, która z kolei jest przekształcana na stężenie mierzonego gazu. Zmiana rezystancji jest nieliniowa w związku z czym ten typ sensorów wykorzystywany jest w detektorach progowych np. tlenku węgla CO. Sensory Infrared działają na zasadzie pochłaniania promieniowania podczerwonego przez cząsteczki gazu. Poprzez pomiar stopnia pochłaniania promieniowania określa się stężenie mierzonego gazu. Ten rodzaj sensorów wykorzystywany jest do precyzyjnego pomiaru stężeń dwutlenku węgla, metanu i propanu butanu.

W przypadku produktów firmy Gazex detektory występują w dwóch typach: DEX (wykonanie przeciwwybuchowe) i DG (wykonanie zwykłe). Do zabezpieczania garaży dostępne są proste w budowie detektory typu WG.EG.

Moduły sterujące

Zadaniem modułów sterujących jest zasilanie wszystkich elementów systemu, odbieranie i analiza sygnałów oraz sterowanie urządzeniami wyjściowymi. Moduły mają możliwość sygnalizowania stanów alarmowych w sposób optyczny i akustyczny.

Firma Gazex w swojej ofercie posiada moduły mogące obsługiwać do 16 detektorów. Moduły służące do współpracy z detektorami progowymi to MD-1, MD-2, MD-4, MD-8, MD-16, MD-1.A/T, MDP-4, MDP-8, MDP-16, MDP-1 PLUS, MDP-1.A/T, MDD-256/T.

Urządzenia wykonawcze

W przypadku wykrycia zagrożenia jednym z podstawowych działań systemu jest ogłoszenie alarmu. Do tego celu służą sygnalizatory akustyczne S-3X, optyczne LD-2 oraz optyczno-akustyczne SL-21, SL-32. Możliwe jest także zastosowanie wyświetlaczy tekstu TP-4.s, TL-4, TP-42 informujących o zagrożeniu.

Kolejnym ważnym działaniem wykonawczym systemu jest odcinanie dopływu gazu stwarzającego zagrożenie. W tym celu wykorzystywane są zawory klapowe typu MAG-3 oraz motylkowe typu ZM. Zawór MAG-3 zamykany jest poprzez zwolnienie napiętej sprężyny, a jego otwarcie możliwe jest w sposób ręczny. Zawór może pracować w strefach zagrożonych wybuchem. Zawór motylkowy ZM sterowany jest siłownikiem elektrycznym.

Moduł poprzez wyjścia bez napięciowe może wyłączyć lub włączyć takie urządzenia jak wentylatory, zasuwy, klapy oddymiające, sterować śluzami lub drzwiami oraz wyłączać dopływ energii elektrycznej do różnego typu urządzeń technologicznych.

 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998