telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Serwis PPOŻ

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przegląd

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi być przeprowadzany co najmniej raz w roku.

Terminowo przeprowadzane przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu zapewniają skuteczne i bezpieczne prowadzenie działań gaśniczych, a administratorom i właścicielom budynków pozwalają spełnić spoczywający na nich obowiązek utrzymania sprawności przeciwpożarowych wyłączników prądu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 
Kompleksowy przegląd wszystkich elementów instalacji
 
Wykwalifikowani i doświadczeni serwisanci
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu specjalistom z FireFlow!

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przegląd podstawa prawna

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zaliczany jest do urządzeń przeciwpożarowych. Został wymieniony jako jedno z urządzeń przeciwpożarowych § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zaliczenie przeciwpożarowych wyłączników prądu do urządzeń przeciwpożarowych oznacza, że podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym na takich samych zasadach jak np. hydranty, gaśnice, systemy sygnalizacji pożaru.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu przegląd co ile?

W związku z powyższym tak jak w przypadku innych urządzeń przeciwpożarowych przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeglądy przeciwpożarowych wyłączników prądu powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Protokół z przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu

 Sporządzenie protokołu z przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest jednym z podstawowych elementów wykonanych czynności konserwacyjnych. Protokół zawiera informacje dotyczące:

  • adresu obiektu, gdzie wykonano przegląd,
  • daty wykonania oraz następnego przeglądu,
  • dane osoby wykonującej przegląd,
  • lokalizacji przycisków sterujących elementem wykonawczym,
  • lokalizacji elementów wykonawczych wyłącznika przeciwpożarowego,
  • stanu technicznego urządzeń elektrycznych,
  • odpowiedniego oznakowania przycisków ppoż wyłącznika prądu,
  • opis stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - zasada działania

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odłączyć dopływ prądu elektrycznego do określonych stref w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Zapobiega to narażeniu strażaków na porażenie prądem i znacząco zwiększa bezpieczeństwo prowadzonych działań. Powinno nastąpić odłączenie prądu do wszystkich obwodów elektrycznych z wyjątkiem tych urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, np. system oddymiania, instalacje gaśnicze. Uruchomienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu nie może powodować samoczynnego załączenia się drugiego źródła energii elektrycznej, np. zespołu prądotwórczego przewidzianego do zasilania urządzeń, które nie muszą działać w trakcie pożaru.

Uruchomienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu odbywa się poprzez aktywowanie przycisku sterującego, który powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i musi być odpowiednio oznakowany. Aktywacja przycisku w zależności od zastosowanego rozwiązania będzie polegała tylko na zbiciu szybki lub na zbiciu szybki, a następnie wciśnięciu przycisku.

Obowiązek wyposażenia w przeciwpożarowe wyłączniki prądu dotyczy obiektów o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Podstawą do wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi być projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998