telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Serwis PPOŻ

Przegląd hydrantów

Przegląd hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zaworów hydrantowych to działanie wynikające z obowiązującego prawa. W ramach przeglądu kontrolujemy sprawność instalacji oraz wykonujemy badanie wydajności hydrantów. Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych.

Profesjonalnie i rzetelnie wykonane przeglądy zapewniają skuteczne działanie instalacji hydrantowej w przypadku wystąpienia pożaru.

Przegląd hydrantów
 
Ponad 2000 wykonanych przeglądów
 
Certyfikowany sprzęt pomiarowy
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć przeglądy hydrantów doświadczonym specjalistom z FireFlow!

Przeglądy hydrantów Warszawa

Hydranty zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych w związku z tym podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym przeprowadzanym co najmniej raz w roku i nie rzadziej jednak niż w okresach ustalonych przez producenta. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeglądy techniczne muszą obejmować między innymi pomiar (badanie) wydajności i ciśnienia hydrantu. Wykonana konserwacja hydrantów potwierdzana jest wydaniem stosownego protokołu przeglądu oraz kontrolką umieszczaną na hydrancie informującą o terminie wykonania kolejnego przeglądu.

Każdy wydany protokół zawiera informacje o symbolu hydrantu, opis hydrantu, ciśnienie statyczne i dynamiczne, wydajność, uwagi, kopie certyfikatu i świadectw wzorcowania urządzenia pomiarowego.

Posiadamy doświadczoną ekipę serwisową, która jest gwarancją że przegląd wykonany zostanie z najwyższą starannością i w ustalonym terminie. Przeglądy techniczne hydrantów wykonujemy na terenie Warszawy.

Przeglądy hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym wykonywanym przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności. Przeglądy techniczne hydrantów wewnętrznych powinny być przeprowadzane w okresach rocznych i powinny opierać się na procedurach zalecanych przez producentów oraz zapisach w polskich normach PN-EN 671-1:2012 oraz PN-EN 671-2:2012.

Podczas konserwacji hydrantów wewnętrznych wąż hydrantu powinien być w całości rozwinięty, hydrant powinien być pod ciśnieniem oraz powinien być poddany czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi poniżej:

 • Hydrant nie posiada widocznych uszkodzeń w postaci korozji i przecieków, nie jest zastawiony,
 • Instrukcje obsługi pozwalają na łatwe odczytanie ich treści i nie są zanieczyszczone,
 • Miejsce w którym znajduje się urządzenie jest odpowiednio oznakowane,
 • Hydrant jest prawidłowo i stabilnie zamontowany do ściany,
 • Hydrant ma wymaganą wydajność i ciśnienie na podstawie pomiarów,
 • Miernik ciśnienia pracuje prawidłowo (jeżeli jest zastosowany),
 • Odcinek węża na całej długości nie jest uszkodzony, pęknięty, zniekształcony. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń, zużycia czy pęknięć wąż należy poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze lub wymienić na nowy.
 • Elementy składowe węża tj. zaciski lub taśmowanie są odpowiedniego rodzaju, prawidłowo zaciśnięte i nie uszkodzone,
 • Zwijadło węża pracuje bez oporów w każdym kierunku i czy bęben obraca się łatwo,
 • Wychylne mocowanie bębna obraca się o 180° i bez oporów,
 • Dla ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest prawidłowy oraz czy jego działanie jest właściwe,
 • Przy zastosowaniu zwijadeł automatycznych praca zaworów automatycznego i serwisowego zaworu odcinającego jest należyta,
 • Przewód rurowy jest prawidłowy tzn. w obrębie odcinków elastycznych nie ma oznak zużycia,
 • W przypadku hydrantów wyposażonych w szafkę, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki otwierają się w sposób prawidłowy,
 • Wyposażenie w prądownicę prawidłowego typu,
 • Ocena pracy prowadnic węża i ich mocowania,
 • Po przeglądzie należy pozostawić hydrant w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. W przypadku potrzeby wykonania napraw należy oznakować hydrant jako "uszkodzony" i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika obiektu.

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Hydrant zewnętrzny

Hydranty zewnętrzne powinny nie rzadziej niż raz w roku być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami polegającymi na:

 • wzrokowej kontroli zewnętrznej hydrantu podziemnego i nadziemnego,
 • uruchomieniu hydrantu, a następnie przepłukaniu komory i stojaka hydrantowego,
 • wykonaniu pomiarów ciśnień statycznych i dynamicznych,
 • sprawdzeniu prawidłowości działania odwodnienia,
 • kontroli zasuwy.

Badanie wydajności hydrantów

Każdy z hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych musi zapewniać odpowiednią ilość wody. Wymagana wydajność wodna mierzona na wylocie prądownicy uzależniona jest od średnicy hydrantu lub zaworu hydrantowego.

Badanie hydrantów wewnętrznych

W wyniku badania wydajności hydrantów wewnętrznych parametry minimalne powinny spełniać następujące wartości:

 • hydrant 25: 1,0 dm3/s
 • hydrant 33: 1,5 dm3/s
 • hydrant 52: 2,5 dm3/s
 • zawór hydrantowy 52: 2,5 dm3/s

Ciśnienie mierzone na zaworze hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wymaganą wydajność, ale powinno być nie mniejsze niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienia dla zaworu 52 i hydrantów 33 oraz 52 nie mogą przekraczać 0,7 MPa.

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych przepisy

Wydajność hydrantu

 Wydajność hydrantów zewnętrznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych musi wynosić co najmniej:

 • hydrant DN80: 10 dm3/s,
 • hydrant DN80 w wiejskich jednostkach osadniczych: 5 dm3/s,
 • hydrant DN100: 15 dm3/s,
 • hydrant DN150: 20 dm3/s,

przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym.

Badanie wydajności hydrantów cena

Cena badania wydajności hydrantów i przeglądu uzależniona jest od rodzaju hydrantu i liczby hydrantów podlegających badaniu. Przy większej liczbie hydrantów lub zaworów hydrantowych cena jednostkowa badania będzie niższa.

Ponadto cena uzależniona jest od tego, czy hydranty objęte zleceniem znajdują się w jednej lokalizacji, czy w kilku oddalonych znacznie od siebie. W celu wyceny badania wydajności hydrantów zapraszamy do kontaktu.

Pomiar wydajności hydrantu

Przepisy wymagają odpowiedniego dostosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, która w określonych przypadkach musi zapewniać możliwość poboru wody z kilku hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych lub zaworów hydrantowych jednocześnie.

Jednoczesność poboru wody dla hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych

Pobór wody dla jednego hydrantu lub zaworu hydrantowego jednocześnie wymagany jest:

 • w budynkach niskich i średniowysokich o powierzchni strefy pożarowej nie większej niż 500 m2.

Sieć powinna umożliwiać pobór z czterech hydrantów lub zaworów hydrantowych jednocześnie:

 • w budynkach wysokich i wysokościowych dla ich kondygnacji podziemnych i kondygnacji położonych na wysokości większej niż 25 m, 
 • w strefach produkcyjnych i magazynowych, gdzie gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, a powierzchnia jest większa niż 3000 m2.

Pobranie wody z dwóch hydrantów lub zaworów hydrantowych jednocześnie:

 • powinno być możliwe w budynkach wysokich z jedną klatką schodową,
 • pozostałych budynkach, które nie zostały wymienione powyżej.

Próba ciśnieniowa węży hydrantowych

Wąż hydrantowy

Węże stosowane w hydrantach powinny być obowiązkowo co 5 lat poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Próba na maksymalne ciśnienie robocze powinna być wykonana zgodnie z zapisami w polskich normach PN-EN 671-1:2012 "Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym" oraz PN-EN 671-2:2012 "Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym", które dotyczą między innymi konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Badany wąż hydrantowy poddawany jest oddziaływaniu maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 1,2 MPa. Następnie przeprowadzane jest sprawdzenie szczelności węża. Wąż niesprawny, który wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być niezwłocznie wymieniony na nowy, zapewniający pełną gotowość hydrantu do użycia.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998