telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Serwis PPOŻ

Przegląd SSP

Przegląd SSP, czyli przegląd systemu sygnalizacji pożaru to działanie wynikające z obowiązującego prawa i instrukcji producentów systemów przeciwpożarowych.

Profesjonalnie i rzetelnie wykonane przegląd i konserwacja zapewniają bezawaryjną pracę, ograniczenie liczby alarmów fałszywych oraz odpowiednią reakcję systemu w przypadku pożaru. Nasi technicy i inżynierowie skutecznie zadbają o bezpieczeństwo naszych klientów. 

Przegląd SSP
 
Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści
 
Autoryzacja producentów systemów pożarowych
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć przeglądy systemów sygnalizacji pożaru doświadczonym specjalistom z FireFlow!

Konserwacja SSP

Systemy sygnalizacji pożaru SSP zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych, w związku z tym powinny być poddawane przeglądom technicznym co najmniej raz w roku. Norma PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 określa, że przegląd kwartalny i roczny musi być wykonany przez specjalistę.

Dokumenty na podstawie, których wykonujemy przeglądy systemów SSP (SAP):

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 • Norma PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 "Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji".
 • Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
 • Dokumentacja techniczno-ruchowa producentów systemów.

Z każdego przeglądu przekazujemy protokół opisujący zakres przeglądu i stwierdzone nieprawidłowości. Protokół dostarczamy w formie wydrukowanej i elektronicznej.

Usterki i uszkodzenia systemu ppoż stwierdzone w wyniku przeglądu usuwane są po wcześniejszym przedstawieniu oferty i akceptacji jej przez klienta.

Serwis systemów ppoż

W ramach naszych usług proponujemy także stałe wsparcie serwisowe. W zależności od sytuacji i potrzeb realizowane jest w dwóch formach:

 • instrukcja udzielana telefonicznie, w celu zweryfikowania usterki i podjęcia próby przywrócenia prawidłowego działania systemu,
 • interwencyjny przyjazd serwisanta do obiektu w celu weryfikacji i usunięcia uszkodzenia.

Koszty stałej współpracy w zakresie serwisu uzależnione są od lokalizacji obiektu oraz rozmiarów systemu sygnalizacji pożaru. Rozliczenia mogą być prowadzone w formie stałego abonamentu lub obliczane na podstawie liczby podjętych interwencji serwisowych.

Serwisujemy i wykonujemy przegląd SSP firm Polon-Alfa, Bosch, Esser firmy Honeywell, Siemens, Zettler, Aritech, Inim.

Harmonogram konserwacji systemu sygnalizacji pożaru

Obowiązująca norma PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 "Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" opisuje ramowy harmonogram konserwacji systemu SSP.

Czynności konserwacyjne powinny zostać zaadaptowane do występujących warunków pracy z systemem alarmu pożarowego. Rzetelnie wykonywane przeglądy SSP to gwarancja na sprawny system sygnalizacji pożaru.

Obsługa systemu podzielona została na:

 • obsługę codzienną,
 • obsługę miesięczną,
 • obsługę kwartalną,
 • obsługę roczną.

Obsługa codzienna systemów sygnalizacji pożaru

Codzienną konserwację systemu ssp wykonuje właściciel lub użytkownik. W ramach kontroli należy:

 • sprawdzić czy centrala ssp, tablica i panel wskazują stan dozorowania. W przypadku stanu usterki konieczne jest sprawdzenie, czy został wykonany wpis w książce eksploatacji systemu oraz czy została zawiadomiona firma dokonująca konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.
 • sprawdzić czy po każdym zarejestrowanym alarmie podjęto właściwe działania,
 • sprawdzić czy po wyciszeniu, wyłączeniu instalacja została przywrócona do stanu dozorowania.
 • każdą nieprawidłowość odnotować w książce eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru SSP i niezwłocznie usunąć.

Obsługa miesięczna systemów sygnalizacji pożaru

Obsługa miesięczna instalacji SSP wykonywana jest przez właściciela lub użytkownika, tak jak w przypadku konserwacji codziennej. Miesięczna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wymaga:

 • w przypadku występowania rezerwowego źródła zasilania w postaci awaryjnego zespołu prądotwórczego należy sprawdzić zapas paliwa i w razie potrzeby uzupełnić,
 • uzupełnić zapas papieru do drukarki,
 • wykonać test wskaźników, a każdą nieprawidłowość odnotować w książce eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej,
 • każda nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji.

Obsługa kwartalna systemów sygnalizacji pożaru

Kwartalne przeglądy SSP muszą być wykonywany przez specjalistę na zlecenie właściciela lub użytkownika systemu sygnalizacji pożaru. Kwartalne przeglądy techniczne powinny obejmować:

 • sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i podjęcie działań w celu doprowadzenia do sprawności wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożaru SSP,
 • uruchomienie co najmniej jednej czujki pożarowej lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidłowo odbiera i reaguje na sygnały, emituje alarm akustyczny i uruchamia urządzenia wykonawcze, np. dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania, kontrola dostępu, dźwigi osobowe,
 • kontrola działania monitoringu uszkodzeń centrali,
 • kontrolę zdolności centrali do uruchomienia wszystkich zwalniaków lub trzymaków drzwi,
 • uruchomienie łącza przekazującego alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej,
 • wykonanie wszystkich innych prób i testów wymaganych przez producentów stosowanych urządzeń,
 • dokonanie oględzin budynku pod kątem zmian mających wpływ na rozmieszczenie czujek pożarowych oraz wpływających na to, gdzie znajdują się ręczne ostrzegacze pożarowe,
 • wszelkie nieprawidłowości muszą być zapisane w książce pracy i niezwłocznie usunięte.

Roczna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru

Co najmniej raz w roku właściciel lub użytkownik powinien zadbać, aby przeglądy systemu sygnalizacji pożaru wykonał specjalista, który sprawdzi działanie systemu w zakresie:

 • wykona testy i konserwacje zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
 • sprawdzi poprawność działania każdej czujki zgodnie z zaleceniami producenta, poprzez aktywację temperaturą, aerozolem - dopuszczalne jest sprawdzenie 25% czujek przy każdym przeglądzie kwartalnym,
 • skontroluje poprawność uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych centrali SSP,
 • oceni czy wszystkie połączenia kablowe, sprzęt są sprawne i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
 • wykona przegląd w celu stwierdzenia czy wystąpiły zmiany budowlane mające wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, np. zachowanie wolnej przestrzeni co najmniej 0,5 m od każdej czujki pożarowej oraz zachowanie dostępu do ROP,
 • przetestuje wszystkie baterie akumulatorów, stanowiące zasilanie rezerwowe,
 • dokona niezbędnych wpisów w książce pracy.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998