telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

System Sygnalizacji Pożaru | System SSP

System sygnalizacji pożarowej SSP - projektowanie, montaż

Systemy PPOŻ Warszawa

Projektowanie systemu opieramy na specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14. Dobór odpowiednich rozwiązań i producenta systemu uzależniony jest od rodzaju, rozmiarów obiektu i założeń dotyczących zakresu ochrony.

Projektując systemy dobieramy rozwiązania najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym, użytkowym oraz skuteczności ochrony danego obiektu. Porównujemy koszty systemów różnych producentów zawsze biorąc pod uwagę dopasowanie do charakterystyki obiektu, możliwości łatwej rozbudowy oraz kwestie serwisowania i napraw. Na etapie projektowania oraz kolejnych etapów inwestycji  ściśle współpracujemy ze zleceniodawcą, a także innymi wykonawcami. Dokumentacja projektowa wykonawcza oraz powykonawcza opracowywana jest przez uprawnionego projektanta oraz uzgadniana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Montaż systemów ppoż

W ramach montażu systemów sygnalizacji pożarowej zapewniamy elastyczność przy ustalaniu haromonogramu prac oraz krótkie terminy realizacji uzależnione od zakresu inwestycji. Posiadamy sprawdzony i doświadczony zespół monterów, który prowadząc prace pod nadzorem inżyniera przypisanego do danej inwestycji, zapewnia realizację założonego harmonogramu. Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzamy testy działania systemu ppoż oraz jego współpracy z innymi systemami w obiekcie.

Ostatnim elementem jest przeszkolenie osób wyznaczonych do codziennej obsługi systemu. Jest to ważny etap ze względu na konieczność odpowiedniej reakcji w przypadku wykrycia pożaru, ale także umiejętność odpowiedniej weryfikacji i eliminowania alarmów fałszywych.

System sygnalizacji pożaru wymagania

W większości przypadków wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej (SSP) wynika z obowiązujących przepisów. Obiekty, w których obowiązkowe jest stosowanie systemu wymienione zostały w § 24 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563). Częstym powodem wyposażania budynków w system ppoż, tam gdzie rozporządzenie tego nie wymusza, są wymagania ubezpieczyciela jako warunek możliwości ubezpieczenia obiektu lub zachęta w postaci otrzymania niższej składki ubezpieczeniowej.

System sygnalizacji pożaru projekt

Nie zostały wydane przepisy regulujące projektowanie systemu sygnalizacji pożarowej. Podczas projektowania wykorzystać można specyfikację techniczną PKN-CEN/TS 54-14 "Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" oraz wytyczny Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne PKN ujednolicają zasady prjektowania, montażu i konserwacji z obowiązującymi w państwach Unii Europejskiej.

Podczas projektowania systemu ważnym parametrem, pozwalającym na wybór odpowiedniej czujki, jest przydatność czujki do wykrywania konkretnego typu pożaru. W tym celu czujki sprawdzane są podczas pożarów testowych oznaczanych TF1 - TF8. Każdy z pożarów charakteryzuje się innymi cechami dotyczącymi rodzaju spalanego materiału, wzrostu temperatury, wydzielania dymu, prędkości wznoszenia, widzialności dymu, wydzielania tlenku węgla CO. Przydatność czujki do wykrywania pożaru opisywana jest odpowiednią klasą A, B, C, N, czyli od najbardziej przydatnej do najmniej przydatnej.

Projektując systemy przeciwpożarowe możliwe jest zastosowanie wybranego zakresu ochrony:

  • Ochrona całkowita - instalacja obejmuje cały budynek z wyjątkiem pomieszczeń, gdzie nie wymaga się jej stosowania. Do takich miejsc zalicza się łazienki, pralnie, szyby instalacyjne o przekroju mniejszym niż 2 m2, rampy dostawcze bez zadaszenia, chłodnie artykułów spożywczych bez wentylacji o kubaturze mniejszej niż 20 m3, puste przestrzenie budowlane przy spełnieniu odpowiednich warunków.
  • Ochrona strefowa - obejmuje tylko wybrane strefy w budynku ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru np. pomieszczenia zagrożone wybuchem, magazyny. Granice ochrony strefowej powinny pokrywać się z granicami stref pożarowych.
  • Ochrona dróg ewakuacyjnych - celem tego zakresu ochrony jest szybkie zaalarmowanie osób o wystąpieniu pożaru, tak aby w sposób bezpieczny mogli opuścić zagrożony obszar.
  • Ochrona lokalna - realizowana do dodatkowego zabezpieczenia miejsca o szczególnym zagrożeniu pożarowym np. w wyniku prowadzonego procesu technologicznego. Zabezpieczenie jest realizowane wewnątrz przestrzeni objętej ochroną całkowitą lub lokalną.
  • Ochrona urządzeń - stosowana w celu zabezpieczenia maszyn i urządzeń poprzez instalację czujek wewnątrz obudowy lub detektorów płomienia skierowanych na maszynę.

Budynek dla którego projektowany jest system przeciwpożarowy powinien zostać podzielony na strefy dozorowe. Podział powinien być zgodny z występującymi już obszarami w budynku oraz pomieszczeniami stwarzającymi szczególne zagrożenie. Najczęściej stosowany jest podział przypisujący oddzielne strefy dozorowe dla każdego z pomieszczeń w obiekcie. 

System sygnalizacji pożaru zasada działania

Zasada działania systemów sygnalizacji pożaru zawsze jest taka sama niezależnie od producenta. Uruchomienie alarmu pożarowego następuje automatycznie po wykryciu dymu, płomienia lub podwyższonej temperatury przez czujki lub ręcznie, poprzez uruchomienie przycisku, czyli tzw. ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP).

Jednym z głównych założeń systemów jest jak najszybsze wykrycie pożaru w jego pierwszej fazie. Sygnał z czujki lub przycisku ROP przekazywany jest do centrali systemu pożarowego. Centrala ma za zadanie sterować różnymi elementami systemu, takimi jak sygnalizatory optyczne i akustyczne, klapy dymowe, klapy pożarowe, instalacje gaśnicze, drzwi i bramy pożarowe.

Poprzez urządzenia transmisji alarmu sygnał przekazywany jest automatycznie do Straży Pożarnej. Dokładność określenia miejsca pożaru w budynku uzależniona jest od zastosowanych elementów liniowych. W przypadku elementów adresowalnych centrala wskazuje strefę, dla której wykryto pożar oraz adres elementu w stanie alarmu. Umożliwia to bardzo precyzyjne określenie miejsca pożaru, a w przypadku zastosowania wizualizacji jego wyświetlenie na rzucie kondygnacji. Nie jest to możliwe w przypadku elementów nieadresowalnych, gdzie wskazywana jest tylko linia dozorowa, na której element jest zainstalowany. Linia może stanowić strefę dozorową, np. pomieszczenie lub kondygnację i tylko w takim zakresie dokładności określana jest lokalizacja pożaru.

Elementy systemu SAP

Sercem systemu jest centrala, sterująca zgodnie z zapisanymi w jej pamięci algorytmami, poszczególnymi elementami instalacji. Każdy z producentów systemów posiada w swoim asortymencie centrale o różnych rozmiarach i możliwościach konfiguracji w zależności od potrzeb klienta.

Centrale można podzielić na obsługujące system adresowalny i nieadresowalny. Urządzenia te poprzez linię dozorową zasilają czujki, przyciski ROP oraz transmitują informacje od tych elementów. Umożliwiają zasilanie sygnalizatorów akustycznych i optycznych bezpośrednio z linii dozorowej, co nie jest rozwiązaniem często wykorzystywanym.

Bezpośrednio na pulpicie sterowniczym optycznie i akustycznie sygnalizują wystąpienie alarmu pożarowego lub uszkodzenia elementów systemu przeciwpożarowego. Rejestrują występujące zdarzenia w pamięci wewnętrznej oraz w postaci wydruku. Zgodnie z wprowadzonym programem sterują urządzeniami przeciwpożarowymi lub innymi instalacjami technicznymi występującymi w obiekcie.

Projektowanie SSP - dobór czujek pożarowych

Kolejnym ważnym elementem systemu ppoż są czujki pożarowe.  Oprócz podziału na adresowalne i nieadresowalne, czujki dzieli się ze względu na wykrywany parametr fizyczny. Wyróżnia się:

  • czujki dymu - optyczne i jonizacyjne,
  • czujki ciepła - różniczkowe i nadmiarowe,
  • czujki płomienia - na ultrafiolet i na podczerwień,
  • czujki iskier.

Na rynku dostępne są także wielosensorowe czujki pożarowe. W przypadku tych urządzeń w jednej obudowie zainstalowane są co najmniej dwa sensory. Mogą reagować na zmiany tylko jednego parametru lub na podstawie przyjętego algorytmu uruchamiać alarm pożarowy po przekroczeniu określonych wartości kilku parametrów.

Czujki instalowane są w gniazdach, co umożliwia ich łatwe wyjęcie w celu naprawy lub wymiany. Dodatkowo do gniazda może być podłączony wskaźnik zadziałania, który umieszcza się w miejscu widocznym kiedy dostęp do czujki jest utrudniony.

Elementami wpływającymi na niezawodność systemu są izolatory zwarć. Umożliwiają odłączenie uszkodzonej części linii lub pętli dozorowej poprzez przekaźnik, który przy spadku napięcia zestykiem przerywa obwód.

System SAP - pozostałe elementy

W skład systemu SAP wchodzą także urządzenia wykonawcze. Wykonywane są w postaci modułów z przekaźnikami, które instalowane są na linii dozorowej i sterowane z centrali pożarowej. Posiadają zestyki umożliwiające podłączenie zasilania zewnętrznego i sterowania urządzeniami takimi jak klapy dymowe, sygnalizatory, zawory, instalacje gaśnicze.

Elementy gaśnicze mogą być nadzorowane, czyli możliwa jest kontrola ciągłości linii i zgłaszanie przez system uszkodzeń. W przypadku elementów nienadzorowanych nie ma takiej możliwości. Po zaniku napięcia lub przerwaniu linii wracają one do pozycji bezpiecznej.

W skład systemów ppoż wchodzą także elementy monitorujące - sterujące, które mogą realizować te dwie funkcje jednocześnie. Oprócz sterowania określonymi urządzeniami np. klapami pożarowymi, mogą jednocześnie monitorować ich położenie. W zależności od systemu opisywane moduły mogą mieć styki służące sterowaniu lub monitorowaniu pojedynczych urządzeń, ale występują też elementy umożliwiające jednoczesną współpracę z kilkoma urządzeniami wykonawczymi.

Do połączenia i zasilania wszystkim elementów instalacji wykorzystywane są linie dozorowe. Od ich jakości zależy prawidłowe funkcjonowanie systemu. Podczas projektowania systemu należy wziąć pod uwagę takie podstawowe parametry linii lub pętli dozorowej jak: dopuszczalna długość; dopuszczalna minimalna rezystancja pomiędzy linią, a podłożem; dopuszczalna liczba czujek na linii. Linie dozorowe dzieli się na pętlowe, otwarte i boczne. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998