telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Ocena ryzyka zawodowego i analiza zagrożeń.

 

Pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą, wcześniej anlizując zagrożenia występujące na stanowisku pracy. Dla wielu pracodawców wymaganie dotyczące oceny ryzyka wynikające między innymi z Kodeksu Pracy brzmi enigmatycznie.

Firma Fireflow odciąża Państwa z tego obowiązku, oferując opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy, niezależnie czy będzie to pracownik biurowy, sprzedawca, kucharz, spawacz, sprzątaczka, kierowca, fryzjer.

 
Szybka wycena

Szybka wycena po wypełnieniu formularza szczegółowego umieszczonego z prawej strony.

Profesjonalne opracowanie

Gwarantujemy opracowanie oceny ryzyka zawodowego spełniającej wymagania obowiązujących przepisów i organów kontrolnych.

 

 

Niskie koszty

Konkurencyjne ceny, bez kompromisów względem wartości merytorycznej opracowania. Przy dużych zamówieniach rabaty cenowe.

 

Wybierając naszą ofertę mają Państwo gwarancję rzetelnego wykonania zlecenia przez doświadczonych specjalistów ds. bhp.

Zapewniamy sprawny kontakt od chwili otrzymania zapytania ofertowego, aż do przekazania oceny ryzyka zawodowego zleceniodawcy. W przypadku większej ilości ocenianych stanowisk pracy zapewniamy korzystne rabaty cenowe. Koszt przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego uzależniony jest głównie od liczby stanowisk pracy poddawanych ocenie.

Rozważając możliwości samodzielnego opracowania oceny ryzyka zawodowego lub zlecenia tego firmie zewnętrznej, należy zwrócić uwagę na to, co w każdym z tych przypadków zyskujemy. Opracowanie dokumentacji własnymi siłami, np. oddelegowanie pracownika do tego zadania, ma istotne wady. Pracownik taki musi poświęcić znaczną ilość czasu na zapoznanie się z dostępnymi metodami oceny ryzyka zawodowego i wyboru jednej z nich. Może się zdarzyć, że jeśli pracownik nie miał do tej pory do czynienia z tym zagadnieniem, także wartość opracowanego dokumentu będzie budziła zastrzeżenia. W związku z powyższym pracodawca ponosi koszty czasu pracownika, który nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków służbowych. Ponadto może okazać się, że opracowany dokument zostanie zakwestionowany podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zapraszamy do powierzenia wykonania oceny ryzyka zawodowego naszym specjalistom.

Przykładowe stanowiska pracy dla, których oceniamy ryzyko zawodowe: pracownik biurowy, sprzedawca, kucharz, spawacz, sprzątaczka, kierowca, fryzjer, stolarz, kierowca, nauczyciel, mechanik samochodowy, pielęgniarka, elektryk, tokarz, informatyk, księgowa. 

 

Informacje o ocenie ryzyka zawodowego i analizie zagrożeń

 

Obowiązek oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą wynika z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Wymagania te ponadto są uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Obowiązek ten dotyczy zarówno  zakładów produkcyjnych jak i firm posiadających jedynie stanowiska biurowe, gdzie zagrożenia i ryzyko zawodowe jest znacznie mniejsze.

Celem przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego jest doprowadzenie poziomu ryzyka do poziomu dopuszczalnego, czyli takiego kiedy wielkość strat jest do zaakceptowania. 

Ocenę ryzyka należy przeprowadzić dla prac wykonywanych w zakładzie, szczególnie tych związanych z występowaniem szkodliwych czynników chemicznych, biologicznych, hałasu, drgań mechanicznych i przy transporcie ręcznym. Pod uwagę bierze się wszystkie czynniki występujące na stanowiskach pracy, a także sposób wykonywania tych prac.

Etapy i metody oceny ryzyka zawodowego

Proces oceny ryzyka zawodowego należy rozpocząć od identyfikacji i analizy wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Informacje zbierane są poprzez obserwację wykonywanych zadań, wywiady z pracownikami, analizę dokumentacji (dokumentacja techniczno ruchowa, protokoły badań i pomiarów czynników szkodliwych, instrukcje stanowiskowe itp.), informacje o powtarzających się błędach pracowników. Podczas analizy zagrożeń pomocne jest wykorzystanie listy kontrolnej dostosowanej do kontrolowanego stanowiska pracy.

Kiedy zidentyfikujemy zagrożenia związane z wyknywaniem pracy konieczne jest oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego, czyli określenie skutków stwierdzonych zagrożeń i prawdopodobieństwa ich wystapienia. W tym celu mamy do wyboru kilka metod oceny ryzyka zawodowego. Jedną z naprostszych jest metoda trójstopniowa, zawarta w normie PN -N -18002: 2000. Oprócz tego możemy skorzystać z takich metod jak: Risk Score lub Graf ryzyka. Metody te określają poziom dopuszczalności ryzyka zawodowego.

Kiedy określimy poziom ryzyka na danym stanowisku pracy należy okerślić działania korygujące i zapobiegawcze. Ich zadaniem będzie obniżenie poziomu ryzyka pooprzez zastosowanie środków profilaktycznych takich jak: środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, środki techniczne, proceduralne.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie pracowników

Przeprowadzoną ocenę ryzyka należy odpowiednio udokumentować. Dokument powinien zawierać opis stanowiska pracy, wyniki przeprowadzonej oceny i wymagane środki profilaktyczne, datę oceny i informacje o osobach przeprowadzających ocenę.

Pracownicy powinni zostać zapoznani z wynikami przeprowadzonej oceny zagrożeń, co powinno zostać również udokumentowane. Zapoznanie powinno być przeprowadzone między innymi podczas instruktażu stanowiskowego dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę na dnym stanowisku pracy. Informacje o zagrożeniach należy także przekazywać podczas szkoleń okresowych z zakresu bhp.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna