telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Dokumentacja i usługi ppoż

Dowiedz się więcej o usługach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zespół składający się ze specjalistów z poszczególnych obszarów związanych z bezpieczeństwem pożarowym umożliwia nam realizację zadań w szerokim zakresie i z zachowaniem najwyższej staranności.

Zaczynając od podstawowego dokumentu dot. ochrony przeciwpożarowej w obiekcie jakim jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, a kończąc na projektowaniu i montażu systemów przeciwpożarowych, jesteśmy w stanie zrealizować usługę w pełni profesjonalnie i w konkurencyjnej cenie. Przykładowe zamówienie obejmujące kilka usług, które pozwoli na zoptymalizowanie kosztów może wyglądać następująco. Opracowujemy lub aktualizujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku, rozmieszczamy znaki bezpieczeństwa pożarowego oraz ewakuacyjne, wyposażamy obiekt w gaśnice, przeprowadzamy szkolenie ppoż i zapoznajemy użytkowników obiektu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Wariantem takiego szkolenia mogą być ćwiczenia praktyczne z obsługi gaśnic i gaszenia pożarów.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych usług oraz informacjami dotyczącymi zagadnień ochrony ppoż. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

FAQ

Według definicji w paragrafie 2 pkt 1 ppkt 9 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) urządzenia przeciwpożarowe to stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub automatycznie, które służą do zapobiegania powstaniu pożaru, wykrywania, zwalczania lub ograniczania skutków pożaru.

Będą to: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO i systemu sygnalizacji pożarowej SSP, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Obowiązek wykonywania corocznych przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych jako urządzeń przeciwpożarowych wynika z paragrafu 2 pkt 1 ppkt 9 oraz paragrafu 3 pkt 3 Rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Badanie hydrantów w celu określenia ciśnienia i wydajności wiąże się z obowiązkiem zapewnienia parametrów dla hydrantów wewnętrznych określonych w paragrafie 22 ww. Rozporządzenia. Hydranty zewnętrzne natomiast muszą zapewniać parametry hydrauliczne określone w paragrafie 10 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na dwie główne kategorie: systemy wykrywające pożar oraz systemy gaśnicze. Do systemów wykrywających pożar zaliczany jest system sygnalizacji pożarowej (skrót SSP lub SAP). Wśród systemów gaśniczych występują stałe urządzenia gaśnicze (SUG) wodne (tryskaczowe i zraszaczowe) oraz stałe urządzenia gaśnicze gazowe (dwutlenek węgla, argon, zamienniki halonów).