telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Ćwiczenia ewakuacyjne

ćwiczenia ewakuacyjne

Mając na uwadze, że bezpieczna i sprawna ewakuacja z budynku jest zawsze czynnością priorytetową w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, w naszej ofercie znajduje się kompleksowe przygotowanie ćwiczeń ewakuacyjnych i wsparcie w ich przeprowadzeniu. Tym samym pomagamy zrealizować obowiązek wynikający z obowiązującego prawa.

Usługa obejmuje:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • zgłoszenie ćwiczeń do właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • wsparcie w przeprowadzeniu ćwiczeń i obserwacja przebiegu,
  • podsumowanie i sporządzenie protokołu

W realizację usługi zaangażowani są zawsze strażacy, specjaliści ochrony przeciwpożarowej. W ramach ćwiczeń zapewniamy możliwość zadymienia wybranej części obiektu, zwiększając realizm symulowanej sytuacji zagrożenia pożarowego. Przez cały czas trwania ćwiczeń nasi pracownicy obserwują ich całościowy przebieg oraz zwracają szczególną uwagę na elementy newralgiczne z punktu widzenia procesu ewakuacji.

Na życzenie naszych klientów ćwiczenia praktyczne mogą być poprzedzone wstępem (szkoleniem) teoretycznym dotyczącym zasad ewakuacji.

Ponadto jako dodatkowy element ćwiczeń zaproponować możemy:

  • praktyczne udzielanie pierwszej pomocy, np. zakładając wystąpienie obrażeń u osób ewakuujących się,
  • gaszenie pożaru za pomocą gaśnic.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Informacje o praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji

 

Obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wynika z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Obowiązek ten, nazywany potocznie ćwiczeniami ewakuacyjnymi lub próbną ewakuacją, musi być realizowany co najmniej raz na dwa lata przez właściciela lub zarządcę obiektu przeznaczonego dla więcej niż 50 stałych użytkowników. Ćwiczenia nie muszą być przeprowadzane w przypadku obiektów zaliczanych do kategorii ZL IV – budynki mieszkalne.

Bardziej rygorystyczne wymogi przewidziano dla obiektów, gdzie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa większa niż 50 użytkowników (np. szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie). W sytuacjach takich ćwiczenia należy przeprowadzać co najmniej raz w roku oraz dodatkowo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od pojawienia się nowych użytkowników w obiekcie.

Każde praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji powinno być zgłoszone do właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie takie należy wykonać nie później niż na tydzień przed planowanym terminem przeprowadzenia ćwiczeń. Informacja powinna zawierać informacje o obiekcie i terminie próbnej ewakuacji. Dodatkowo zalecane jest umieszczenie informacji o osobie do kontaktu.

Straż Pożarna nie ma obowiązku przyjeżdzać na miejsce ćwiczeń. Zdarza się, że bierze bezpośredni udział w ćwiczeniach lub uczestniczy w nich tylko w roli obserwatora.

Każde ćwiczenia ewakuacyjne powinny być podparte sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy opracować ich scenariusz, a po ich zakończeniu należy sporządzić protokół podsumowujący przebieg ewakuacji.

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji jest okazją do skontrolowania działania procedur dotyczących ewakuacji, sprawności i sposobu działania systemów i urządzeń przeciwpożarowych, współdziałania poszczególnych osób wykonujących wyznaczone zadania w zakresie ewakuacji.

Z ewakuacją wiąże się kolejny obowiązek wynikający z Art. 2091 Kodeksu Pracy. Zapis ten mówi, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych pracowników wyznaczonych zgodnie z Kodeksem Pracy jest okazją do przypomnienia przydzielonych obowiązków i przećwiczenia ich w sytuacji zbliżonej do rzeczywistej. 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna