telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Hydranty, zawory hydrantowe - projektowanie, montaż, przeglądy i serwis

Hyranty - projektowanie, montaż, przeglądy i serwis

Oferujemy kompleksowe usługi ppoż w zakresie projektowania, montażu, legalizacji, serwisu, napraw hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Instalacje hydrantowe projektowane są na podstawie przepisów i norm obowiązujących w tym zakresie. Każdy projekt uzgodniony jest przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Posiadamy doświadczoną ekipę montażową, która jest gwarancją że instalacje wykonane są z najwyższą starannością i w ustalonym terminie. Stała współpraca z największymi producentami hydrantów i akcesoriów montażowych pozwala nam oferować konkurencyjne ceny oraz wysoką jakość świadczonych usług.

Hydranty zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych w związku z tym podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym przeprowadzanym co najmniej raz w roku. Przegląd hydrantów wewnętrznych musi obejmować mędzy innymi pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu. Wykonanie przeglądu potwierdzane jest wydaniem stosownego protokołu przeglądu oraz kontrolką umieszczaną na hydrancie informującą o terminie wykonania kolejnego przeglądu. Każdy wydany protokół zawiera informacje o symbolu hydrantu, opis hydrantu, ciśnienie statyczne i dynamiczne, wydajność, uwagi,kopie certyfikatu i świadectw wzorcowania urządzenia pomiarowego.

Usługę kierujemy przede wszystkim do klientów na terenie Warszawy i okolic.

   

Informacje o projektowaniu, montażu, przeglądach i serwisie hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych

Wyposażenie obiektów w hydranty i zawory hydrantowe opisane zostało w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Do poboru wody w budynkach mogą być używane hydranty z wężem półsztywnym o średnicy węża 25 mm i 33 mm, hydranty z tzw. wężem płasko składanym o średnicy 52 mm lub zawór hydrantowy o średnicy 52 mm bez węża. 

W paragrafie 19 rozporządzenia zostały wymienione budynki, które należy wyposażyć w określone źródła wody do celów przeciwpożarowych. Hydranty o średnicy 25 mm muszą być instalowane w strefach zagrożenia ludzi ZL w budynkach wysokich i wysokościowych na każdej kondygnacji. Nie ma obowiązku stosowania hydrantów w budynkach mieszkalnych, czyli zakwalifikowanych do kategorii ZL IV. W budynkach niskich i średniowysokich stosowanie hydrantów 25 dotyczy kategorii ZL I, Zl II i ZL V, jeśli strefa pożarowa ma powierzchnię większą niż 200 m2. W strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL III stosowanie hydrantów uzależnione jest od powierzchni stref pożarowych. W budynkach średniowyskich hydranty 25 są konieczne jeśli strefa przekracza 200 m2 i jest pierwszą kondygnacją nadziemną, a nad nią są tylko strefy zaliczane do kategorii mieszkalnych. W strefach ZL III budynków niskich hydranty 25 muszą być instalowane kiedy powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2.

Obowiązek stosowania hydrantów 32 mm dotyczy garaży wielokondygnacyjnych oraz jednokondygnacyjnych zamkniętych, gdzie wyznaczonych jest więcej niż 10 miejsc postojowych.

Hydranty 52 muszą być zapewnione w tych strefach produkcyjnych i magazynowych, gdzie gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 i jednocześnie powierzchnia jest większa niż 200 m2. Jeśli obciążenie ogniowe w tych strefach nie przekracza 1000 MJ/m2 dopuszczalne jest zastosowanie hydrantu 33. W przypadku stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych o obciążeniu ogniowym mniejszym niż 500 MJ/m2 stosowanie hydrantów jest wymagane jeśli znajdzie się tam pomieszczenie o powierzchni conajmniej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego większej niż 1000 MJ/m2. Hydranty 52 są także wymagane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi I, II, III, V. Dotyczy to sytuacji gdzie w tych strefach znajdują sie pomieszczenia techniczne lub magazynowe o powierzchni conajmniej 200 m2 i obciążeniu ogniowym ponad 500 MJ/m2. W takim przypadku hydranty muszą być zainstalowane przy wyjściach z tych pomieszczeń. Jeśli pomieszczenia te posiadają obciążenie ogniowe nie przekraczające 1000 MJ/m2 przepisy dopuszczają montaż hydrantu 33 mm. 

Paragraf 20 opisuje miejsca instalowania hydrantów i zaworów hydrantowych. Opisywane urządzenia przeciwpożarowe muszą być instalowane na drogach służących komunikacji w budynku, a przede wszystkich przy wejściach do budynku i na każdej jego kondygnacji, obok wejść na poddasza. W przypadku budynków wysokich i wysokościowych zawory hydrantowe powinny być umieszczane w przedsionkach przeciwpożarowych. W przypadku budynków wysokich i wysokościowych należy zastosować po dwa zawory 52 na każdym pionie w kondygnacji podziemnej i na tych kondygnacjach, które położone są na wysokości większej niż 25 m.

Hydranty swoim zasięgiem muszą obejmować całą powierzchnię budynku. Zasięg musi być zapewniony przez zastosowanie określonej długości węża zapisanej w normach oraz wynika z zasięgu rzutu. Przyjęty zasięg rzutu uzależniony jest od rodzaju budynku. Dla stref ZL, gdzie występuje więcej niż jedna kondygnacja wynosi 3 m prądu rozproszonego. W pozostałych budynkach należy przyjmować zasięg rzutu wynoszący 10 m. Umieszczenie dodatkowego węża w hydrancie możliwe jest w obszarach magazynowych i produkcyjnych w sytuacjach kiedy odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego jest większa niż 30 m.

Sposób montażu zaworów hydrantowych został natomiast ujęty w paragrafie 21 rozporządzenia. Wysokość na której umieszczane są zawory 52 oraz zawory odcinające hydrantów wewnętrznych musi zawierać się w przedziale 1,35 z tolerancją 0,1 m mierzoną od poziomu podłogi. Nasady tłoczne tych zaworów muszą być skierowane do dołu, a ich umiejscowienie nie może utrudniać podłączenia węża. Ze względu na ryzyko dewastacji douszczalne jest umieszczanie zaworów hydrantowych w metalowych szafkach, których otwarcie powinno być możliwe z wykorzystaniem toporka strażackiego. Przestrzeń wokół hydrantu wewnętrznego powinna umożliwiać łatwe rozwinięcie linii gaśniczej.

Każdy z hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych musi zapewniać odpowiednią ilość wody. Wymagana wydajność wodna mierzona na wylocie prądownicy uzależniona jest średnicy hydrantu lub zaworu hydrantowego i wynosi:

 • hydrant 25: 1 dm3/s
 • hydrant 33: 1,5 dm3/s
 • hydrant 52: 2,5 dm3/s
 • zawór 52: 2,5 dm3/s

Ciśnienie mierzone na zaworze hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wymaganą wydajność, ale powinno być nie mniejsze niż 2 bary. Maksymalne ciśnienia dla zaworu 52 i hydrantów 33 oraz 52 nie mogą przekraczać 7 bar.

 Przepisy wymagają odpowiedniego dostosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, która w określonych przypadkach musi zapewniać możłiwość poboru wody z kilku hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych jednocześnie. Pobór wody dla jednego hydrantu jednocześnie wymagany jest w budynkach niskich i średniowysokich o powierzchni strefy pożarowej nie większej niż 500 m2. Sieć powinna umożliwiać pobór z czterech hydrantów lub zaworów hydrantowych jednocześnie w budynkach wysokich i wysokościowych dla ich kondygnacji podziemnych i kondygnacji położonych na wysokości większej niż 25 m. To samo dotyczy części produkcyjnych i magazynowych, gdzie gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, a powierzchnia jest większa niż 3000 m2. Pobranie wody z dwóch hydrantów lub zaworów hydrantowych jednocześnie powinno być możliwe w budynkach wysokich z jedną klatką schodową oraz pozostałych budynkach, które nie zostały wymienione powyżej.

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, serwisowanie i konserwacja instalacji hydrantowej

Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające opowiednią wiedzę i umiejętności. Podczas kontroli wąż hydrantu powinien być w całości rozwinięty, hydrant powinien być pod ciśnieniem, a sprawdzenie powinno odbyć się według poniższych wytycznych:

 • Hydrant nie posiada widocznych uszkodzeń w postaci korozji i przecieków, nie jest zastawiony,
 • Instrukcje obsługi pozwalają na łatwe odczytanie ich treści i nie są zanieczyszczone,
 • Miejsce w którym znajduje się urządzenie jest odpowiednio oznakowane,
 • Hydrant jest prawidłowo i stabilnie zamontowany do ściany,
 • Hydrant ma wymaganą wydajność i ciśnienie na podstawie pomiarów,
 • Miernik ciśnienia pracuje prawidłowo,
 • Odcinek węża nie jest uszkodzony, pęknięty, zniekształcony. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń wąż należy poddać próbie ciśnieniowej lub wymienić na nowy.
 • Elementy składowen węża tj. zaciski lub taśmowanie są odpowiedniego rodzaju i prawidłowo zaciśnięte,
 • Zwijadło węża pracuje bez oporów w każdym kierunku
 • Wyhylne mocowanie bębna obraca się o 180° i bez oporów,
 • Dla ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest prawidłowy oraz czy jego działanie jest właściwe,
 • Przy zastosowaniu zwijadeł automatycznych praca zaworów automatycznego i serwisowego zaworu odcinającego jest należyta,
 • Przewód rurowy jest prawidłowy tzn. w obrębie odcinków elastycznych nie ma oznak zużycia,
 • W przypadku hydrantów wyposażonych w szafkę, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki otwierają się w sposób prawidłowy,
 • Wyposażenie w prądownicę prawidłowego typu,
 • Ocena pracy prowadnic węża i ich mocowania,
 • Po przeglądzie należy pozostawić hydrant gotowy do natychmiastowego użycia. W przypadku potrzeby wykonania napraw należy oznakować hydrant jako "uszkodzony" i powiadomić o tym użytkownika obiektu.

Coroczny przegląd i konserwacja hydrantu zewnętrznego powinna polegać na:

 • wzrokowej kontroli zewnętrznej hydrantu podziemnego i nadziemnego
 • uruchomieniu hydrantu, a następnie przepłukaniu komory i stojaka hydrantowego,
 • wykonaniu pomiarów ciśnień statycznych i dynamicznych,
 • sprawdzeniu prawidłowości działania odwodnienia,
 • kontrola zasuwy

Węże stosowane w hydrantach powinny być obowiązkowo co 5 lat poddane próbie ciśnieniowej w zakresie wytrzymałości na maksymalne ciśnienie robocze.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna