telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Usługi PPOŻ

Inpektor PPOŻ

Inspektor ppoż jest osobą wspierającą pracodawcę lub administratora obiektu w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Działania inspektora ochrony przeciwpożarowej mają za zadanie doprowadzić do realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Istotne jest, aby inspektor ochrony ppoż posiadał szeroką wiedzę specjalistyczną oraz bogate doświadczenie zawodowe. Nasi inspektorzy spełniają wymienione warunki i skutecznie zadbają o bezpieczeństwo pożarowe w każdym obiekcie.

Inspektor ochrony PPOŻ
 
Kompleksowa i rzetelna realizacja
 
Realizacja przez inżynierów pożarnictwa
 
Wysoka elastyczność i dopasowanie usługi
Sprawdź dlaczego warto powierzyć funkcję inspektora ochrony PPOŻ specjalistom z FireFlow!

Inspektor ochrony ppoż - uprawnienia

Inspektor ochrony ppoż jest to osoba, która posiada wykształcenie co najmniej średnie i ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej organizowane są przez jednostki szkoleniowe Państwowej Straży Pożarnej. Są to szkoły Państwowej Straży Pożarnej (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoły Aspirantów PSP, Szkoły Podoficerów PSP) oraz Ośrodki Szkolenia Komend Wojewódzkich PSP.

Szkolenia inspektora ppoż realizowane są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP. Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ppoż.

Uprawnienia inspektora ppoż ważne są 5 lat. W celu utrzymania ciągłości uprawnień należy przed upływem ich ważności odbyć szkolenie aktualizujące. Szkolenia aktualizujące organizowane są na podobnych zasadach jak pierwsze szkolenie.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej - zakres obowiązków

Inspektor ochrony przeciwpożarowej będzie wspierał właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu w zadaniach, które spoczywają na nim w zakresie realizacji obowiązków wynikających w przepisów ochrony przeciwpożarowej. Są to między innymi zadania, które wymienia Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Inspektor ppoż powinien:

 • kontrolować budynek, doradzać i przedstawiać uwagi pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • współpracować z pracodawcą w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • dbać o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • informować o działaniach niezbędnych w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji,
 • współpracować z pracodawcą w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznawać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • uczestniczyć w ustalaniu sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Pozostałe obowiązki inspektora ppoż

Zadania jakie wykonuje inspektor ppoż wynikają ponadto z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia inspektor ppoż:

 • informuje pracowników o przepisach oraz procedurach postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, przeprowadza szkolenia wewnętrzne i świadczy usługi doradcze w tym zakresie,
 • uczestniczy w opracowaniu lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • bierze udział w procedurze oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń i stref,
 • co najmniej raz na dwa lata (w obiekcie, w którym przebywa ponad pięćdziesiąt osób będących stałymi użytkownikami) planuje i przeprowadza próbne ewakuacje mające na celu przygotowanie pracowników do działania w sytuacji zagrożenia pożarem,
 • wykonuje kontrole w poszczególnych działach i komórkach zakładu pracy, aby sprawdzić, czy pracownicy przestrzegają instrukcji i sformułowanych wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998