telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa - opracowanie i aktualizacja

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest podstawowym dokumentem z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla obiektów wymaganym przez obowiązujące przepisy. Poniżej przedstawiamy ofertę opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

instrukcja ppoż

Opracowywana przez naszych specjalistów instrukcja spełnia wszystkie wymagania przepisów prawa oraz opiera się na wiedzy technicznej. Daje to pewność, że dokument taki nie będzie zakwestionowany przez organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej.

Oprócz wysokiej wartości merytorycznej, instrukcja wykonana jest w sposób przejrzysty i czytelny. Jest to szczególnie ważne w części graficznej, zawierającej między innymi plany ewakuacji z obiektu oraz dużą ilość innych, wymaganych prawem informacji.

Pytając o usługę opracowania lub aktualizacji instrukcji p.poż. otrzymują Państwo szybką wycenę. Natomiast po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie przystępujemy do realizacji.

Dostosowujemy się do Państwa możliwości współpracy w zakresie udostępnienia niezbędnej dokumentacji i przekazania informacji dotyczących obiektu.

Poniżej prezentujemy w jaki sposób działamy, aby zapewnić najwyższą jakość usługi.

 

 Krok 1. Zapytanie ofertowe

Mają Państwo możliwość wysłania szybkiego pytania za pomocą formularza umieszczonego z prawej strony.

Wystarczy podać numer telefonu lub adres e-mail, a my skontaktujemy się w celu uzyskania szczegółowych danych potrzebnych do przedstawienia oferty.

Druga możliwość to uzupełnienie pól formularza szczegółowego. Na podstawie tych informacji możemy przesłać Państwu ofertę opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Mogą Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio telefonicznie.

W celu wykonania wyceny potrzebujemy szczegółowych informacji na temat obiektu.

Cena instrukcji uzależniona jest od nakładu pracy który będzie konieczny, a ten z kolei wynika m.in. z dostępności dokumentacji budowlanej, rodzaju obiektu, jego rozmiarów i lokalizacji.

 

Krok 2. Zamówienie i realizacja.

W momencie otrzymania zamówienia na opracowanie lub aktualizację instrukcji konsultujemy się z klientem w celu ustalenia szczegółowego planu działania oraz terminu przekazania dokumentu. Umawiamy się na termin przeprowadzenia wizji lokalnej, bez której niemożliwe jest opracowanie w pełni wartościowej instrukcji.

 

Krok 3. Przekazanie instrukcji.

Najpóźniej w chwili upływu ustalonego terminu realizacji przekazujemy dokumentację.

Ilość przekazanych egzemplarzy instrukcji uzależniona jest od potrzeb zamawiającego. Część graficzna wraz z planami ewakuacji wykonana jest w formacie co najmniej A3. Ponadto przekazujemy instrukcję w formie elektronicznej na płycie CD. 

 

Krok 4. Płatność.

Po przyjęciu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego szkoły

  

Informacje o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego często wyszukiwane są pod różnymi nazwami, które w znaczny sposób odbiegają od prawidłowej. Jako przykłady można podać: instrukcja p.poż, instrukcja ppoż, instrukcja pożarowa, instrukcje przeciwpożarowe, instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instrukcja ochrony przeciwpożarowej, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ppoż obiektu, instrukcja bezpieczeństwa ppoż. W większości przypadków osoby szukające w ten sposób informacji mają na myśli instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Obowiązek opracowania instrukcji ppoż

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest podstawowym dokumentem regulującym kwestie związane z ochroną przeciwpożarową na obszarze konkretnego obiektu. Obowiązek opracowania instrukcji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Obowiązek ten nie dotyczy wszystkich obiektów. Zwolnione są z niego budynki mieszkalne oraz inne budynki, których kubatura brutto nie przekracza 1000 m3 (dla budynków inwentarskich 1500 m3). Jeśli jest to obiekt inny niż budynek, to powierzchnia strefy pożarowej mniejsza niż 1000 m2 zwalnia z obowiązku opracowania instrukcji. Powyższe zwolnienia nie dotyczą sytuacji, kiedy w obiekcie występuje strefa zagrożenia wybuchem. Wtedy niezależnie od kubatury lub powierzchni strefy pożarowej instrukcja ppoż. jest zawsze wymagana. 

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego musi być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata. Aktualizacja powinna być także wykonana przy każdorazowej zmianie warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Będzie to dotyczyło sytuacji kiedy przebudowie ulegają ciągi komunikacyjne wpływając na ilość wyjść ewakuacyjnych oraz długość przejść i dojść ewakuacyjnych. Podobnie będzie się działo w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu, który może polegać np. na połączeniu pomieszczeń i stworzeniu sali, w której będzie przebywało jednocześnie więcej niż 50 osób.

To są jedne z wielu sytuacji, które będą wymuszały aktualizację instrukcji, ale także całościowe przeanalizowanie ich wpływu na zmianę warunków ochrony ppoż i wynikające z tego działania. Fakt dokonania aktualizacji instrukcji ppoż powinien być odnotowany w odpowiedniej karcie zawartej w instrukcji.

Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - warunki ochrony przeciwpożarowej

Wymagana zawartość instrukcji określona została szczegółowo w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymaganie dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej oraz części graficznej.

W przypadku niektórych obiektów konieczne jest przekazanie tych informacji Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie niemożliwe jest prawidłowe opracowanie tych zagadnień bez dostępu do dokumentacji budowlanej oraz bez przeprowadzenia wizji, w celu stwierdzenia stanu rzeczywistego. Stąd też należy wystrzegać się gotowych instrukcji, będących zlepkiem przepisów i ogólnych informacji związanych z ochroną przeciwpożarową, ale w żadnym stopniu nie odnoszących się do obiektu będącego podstawą opracowania.

Instrukcja pożarowa musi regulować wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, w tym gaśnice oraz informować o zasadach przeprowadzania przeglądów technicznych. Dokument musi opisywać zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, warunki i procedury dotyczące ewakuacji, zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych oraz podział obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników obiektu i sposób zapoznania ich  z treścią instrukcji.

Zawartość części graficznej także ujęta została w szczegółowe ramy, których opracowujący instrukcję musi się trzymać. Wymagania te ujęte zostały w 12 podpunktach, z których jako przykładowe wymagane można wymienić informacje o charakterystyce budowlanej obiektu, czyli wysokość, liczba kondygnacji, powierzchnia, podział na strefy pożarowe. Ponadto należy zamieścić informacje o występujących substancjach palnych i ich parametrach pożarowych, gęstości obciążenia ogniowego, występowaniu stref zagrożenia wybuchem, rozmieszczeniu sprzętu przeciwpożarowego, hydrantów zewnętrznych. Należy wskazać przebieg dróg pożarowych, dróg ewakuacyjnych, zaznaczyć wjazd na teren ogrodzony oraz określić liczbę osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach.

Należy pamiętać, aby instrukcja nie była anonimowa. Zgodnie z rozporządzeniem musi być opatrzona informacją o podmiocie opracowującym dokument.

 

FAQ

Podstawą prawną opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zapisami §6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) musi być wykonywana co najmniej raz na dwa lata, a także niezależnie od tego okresu bo zmianach sposobu użytkowania obiektu lub zmianach procesu, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Firmy powinny być w posiadaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jeśli budynek, w którym się mieszczą podlega obowiązkowi zapewnienia instrukcji zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Jeśli instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zapewniana jest przez zewnętrznego właściciela lub zarządcę obiektu powinna być udostępniona firmie w celu zapoznania z nią pracowników. Drugim rodzajem instrukcji ppoż wymaganym na podstawie §4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych. Jest to najczęściej instrukcja w formie planszy, która powinna być umieszczona w widocznym miejscu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią oddzielne strefy pożarowe i funkcjonują jako użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe, inwentarskie. Kubatura tych budynków musi przekraczać 1000 m3, a w przypadku budynków inwentarskich 1500 m3. W przypadku obiektów innych niż budynki powierzchnia obiektu musi przekraczać 1000 m2. Jeśli w obiekcie lub strefie pożarowej występuje strefa zagrożenia wybuchem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana niezależnie od kubatury lub powierzchni.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Kwalifikacje uprawniające do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to: tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wypełnij formularz w celu otrzymania oferty.

Dostępna dokumentacja: