telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Usługi PPOŻ

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego są podstawowym dokumentem regulującym i porządkującym zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Wysoka wartość merytoryczna instrukcji ppoż znacząco ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym budynków, a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Przyjmując zlecenie opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kluczowe znaczenie ma dla nas dokładne przeanalizowanie zakresu opracowania.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 
Nieszablonowe, indywidualne opracowanie i aktualizacja
 
Realizacja przez inżynierów pożarnictwa lub rzeczoznawcę
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć opracowanie i aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego specjalistom z FireFlow!

Instrukcja ppoż

Opracowywane przez naszych specjalistów instrukcje ppoż, spełniają wszystkie wymagania przepisów prawa oraz opierają się na wiedzy technicznej. Daje to pewność, że dokument taki nie będzie zakwestionowany przez organy kontrolne Państwowej Straży Pożarnej.

Oprócz wysokiej wartości merytorycznej, instrukcja wykonana jest w sposób przejrzysty i czytelny. Jest to szczególnie ważne w części graficznej, zawierającej między innymi plany ewakuacji z obiektu oraz dużą liczbę innych, wymaganych prawem informacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego cena

Pytając o usługę opracowania lub aktualizacji instrukcji p.poż. otrzymują Państwo szybką wycenę. Natomiast po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie przystępujemy do realizacji.

Dostosowujemy się do Państwa możliwości współpracy w zakresie udostępnienia niezbędnej dokumentacji i przekazania informacji dotyczących obiektu.

Ile kosztuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zakres cenowy opracowania i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest szeroki. Bez informacji dotyczących rodzaju, powierzchni obiektu oraz dostępnej dokumentacji budowlanej niemożliwe jest przedstawienie rzetelnej wyceny.

W celu otrzymania wyceny zapraszamy do kontaktu poprzez formularz wyceny, mailowo lub telefonicznie. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelki pytania i przedstawią wycenę opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Nasza działalność skupia się głównie na terenie aglomeracji warszawskiej, dlatego ofertę kierujemy do firm i instytucji z tego regionu. Zapraszamy do współpracy podmioty zainteresowane wysoką wartością merytoryczną opracowania jakim jest instrukcja przeciwpożarowa budynku. Polecamy się firmom, które nie chcą przepłacać podwójnie za usługę lub produkt, który pierwotnie nie spełnił oczekiwań. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowane przez naszych specjalistów spełniają wszystkie wymagania wynikające z przepisów.

Instrukcje przeciwpożarowe, instrukcja pożarowa, instrukcja ppoż - jak prawidłowo nazwać?

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego często wyszukiwane są pod różnymi nazwami, które w znaczny sposób odbiegają od prawidłowej. Jako przykłady można podać: instrukcja ochrony przeciwpożarowej, instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instrukcja bezpieczeństwa ppoż, ibp ppoż, instrukcja ppoż obiektu, instrukcja pożarowa obiektu.

W większości przypadków osoby szukające w ten sposób informacji mają na myśli instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Zdarza się również, że pod powyższymi określeniami poszukiwane są informacje dotyczące instrukcji postępowania na wypadek pożaru, które dostępne są w formie plansz umieszczanych na ścianie.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest podstawowym dokumentem regulującym kwestie związane z ochroną przeciwpożarową na obszarze konkretnego obiektu. Obowiązek opracowania instrukcji wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  to wymóg prawny który muszą wypełnić właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów.

Obowiązek opracowania instrukcji dotyczy obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjno-magazynowych. Zwolnione są z niego budynki mieszkalne oraz inne budynki, których kubatura brutto nie przekracza 1000 m3 (kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3). Jeśli jest to obiekt inny niż budynek, to powierzchnia strefy pożarowej mniejsza niż 1000 m2 zwalnia z obowiązku opracowania instrukcji.

Powyższe zwolnienia nie dotyczą sytuacji, kiedy w obiekcie występuje strefa zagrożenia wybuchem. Wtedy niezależnie od kubatury lub powierzchni strefy pożarowej instrukcja ppoż. jest zawsze wymagana. 

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego cena

Cena opracowania instrukcji ppoż zależy przede wszystkim od powierzchni całkowitej budynku oraz dostępności dokumentacji budowlanej obiektu. Dostępność planów graficznych kondygnacji w formie edytowalnej (CAD) jest znaczącym czynnikiem obniżającym koszty opracowania instrukcji ppoż. Innymi elementami mającymi znaczenie jest sposób użytkowania obiektu, występujące procesy technologiczne, zagrożenia pożarowe oraz systemy i urządzenia przeciwpożarowe.

W celu wyceny opracowania lub aktualizacji instrukcji pożarowej zapraszamy do kontaktu.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Aktualizacja instrukcji ppoż musi być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji także w sytuacji, kiedy np. remont ma wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Będzie to dotyczyło sytuacji kiedy przebudowie ulegają ciągi komunikacyjne wpływając na ilość wyjść ewakuacyjnych oraz długość przejść i dojść ewakuacyjnych. Podobnie będzie się działo w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu, który może polegać np. na połączeniu pomieszczeń i stworzeniu sali, w której będzie przebywało jednocześnie więcej niż 50 osób.

To są jedne z wielu sytuacji, które będą wymuszały aktualizację instrukcji, ale także całościowe przeanalizowanie ich wpływu na zmianę warunków ochrony ppoż i wynikające z tego działania. Fakt dokonania aktualizacji powinien być odnotowany w odpowiedniej karcie zawartej w instrukcji.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego cena

Podobnie jak przy opracowaniu od podstaw instrukcji, tak samo przy wycenie aktualizacji instrukcji ppoż ceny będą różniły się w zależności od wymaganego nakładu pracy. Przy aktualizacji przede wszystkim istotne jest, czy konieczna będzie edycja zawartości instrukcji, czy wystarczy porównanie stanu istniejące z zapisami instrukcji i potwierdzenie, że w okresie od ostatniej aktualizacji nie wystąpiły zmiany w warunkach ochrony przeciwpożarowej.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego podstawa prawna

Aktualizacja instrukcji ppoż opisana powyżej wynika z §6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Miejscem, gdzie aktualizacja musi zostać odnotowana jest karta aktualizacji instrukcji. Karta musi zawierać datę aktualizacji, zakres wprowadzonych zmian oraz dane i podpis osoby wykonującej aktualizację.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wzór

Należy wystrzegać się gotowych instrukcji, będących zlepkiem przepisów i ogólnych informacji związanych z ochroną przeciwpożarową, ale w żadnym stopniu nie odnoszących się do obiektu będącego podstawą opracowania. W przypadku instrukcji tylko pewna jej część zawiera uniwersalne zapisy, które mogą być wykorzystane do różnych obiektów.

Znaczna część instrukcji, a szczególnie warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz część graficzna muszą być opracowane w odniesieniu do rzeczywistego budynku, opierając się między innymi na istniejącej dokumentacji budowlanej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagania

Wymagana zawartość instrukcji określona została szczegółowo w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymaganie dotyczące warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz części graficznej.
W przypadku niektórych obiektów konieczne jest przekazanie warunków ochrony przeciwpożarowej Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie niemożliwe jest prawidłowe opracowanie tych zagadnień bez dostępu do dokumentacji budowlanej oraz bez przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu stwierdzenia stanu rzeczywistego.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja przeciwpożarowa musi informować o:

 • wyposażeniu obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe,
 • występowaniu miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego,
 • rodzaju prowadzonego procesu technologicznego,
 • zasadach przeprowadzania przeglądów technicznych.
 • sposobach postępowania na wypadek pożaru,
 • warunkach i procedurach dotyczące ewakuacji, zasady przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych,
 • podziale obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników obiektu,
 • sposobie zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 • sposobach zapoznania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji.

Instrukcja powinna zawierać opis warunków technicznych obiektu, określany jako warunki ochrony przeciwpożarowej. Bardzo istotne jest aby instrukcja zawierała dane podmiotów opracowujących instrukcję.

Jakie punkty powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - część graficzna?

Zawartość części graficznej także ujęta została w szczegółowe ramy, których opracowujący instrukcję musi się trzymać. To co zawierać powinny plany graficzne i instrukcja zawarte zostało w 12 punktach.

Jako przykładowe można wymienić informacje o:

 • charakterystyce budowlanej obiektu, czyli wysokości, liczbie kondygnacji, powierzchni, podziale na strefy pożarowe, kategorii zagrożenia ludzi.
 • występowaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, substancjach palnych, i ich parametrach pożarowych,
 • gęstości obciążenia ogniowego,
 • występowaniu i lokalizacji pomieszczeń lub stref zagrożenia wybuchem,
 • rozmieszczeniu sprzętu przeciwpożarowego, hydrantów zewnętrznych, kurków głównych instalacji gazowej,
 • przebiegu dróg pożarowych, dróg ewakuacyjnych,
 • należy zaznaczyć wjazd na teren ogrodzony, wykonać szkic terenu przyległego, określić liczbę osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach.

Należy pamiętać o tym, aby instrukcja nie była anonimowa. Zgodnie z rozporządzeniem musi być opatrzona informacją o podmiocie opracowującym dokument.

Skrzynka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Skrzynka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja powinna być przechowywana w sposób dający możliwość natychmiastowego wykorzystania.

Jedną z możliwości, wynikających z rozporządzenia, zapewnienia dostępności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, jest umieszczenie jej w zamykanej skrzynce, do której kluczyk umieszczony jest za szybką. Jest to rozwiązanie takie jak w szafkach hydrantowych lub szafkach na gaśnice.

Producenci oferują kilka typów takich szafek różniących się jedynie szczegółami i wyglądem zewnętrznym. Szafkę taką należy umieścić przy wejściu głównym do budynku, w miejscu dobrze widocznym.

 

Często zadawane pytania

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego co ile aktualizacja, jak często aktualizować?

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zapisami §6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) musi być wykonywana co najmniej raz na dwa lata, a także niezależnie od tego okresu bo zmianach sposobu użytkowania obiektu lub zmianach procesu, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja przeciwpożarowa w firmie, w zakładzie pracy

Firmy powinny być w posiadaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jeśli budynek, w którym się mieszczą podlega obowiązkowi zapewnienia instrukcji zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Jeśli instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zapewniana jest przez zewnętrznego właściciela lub zarządcę obiektu powinna być udostępniona firmie w celu zapoznania z nią pracowników. Drugim rodzajem instrukcji ppoż wymaganym na podstawie §4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych. Jest to najczęściej instrukcja w formie planszy, która powinna być umieszczona w widocznym miejscu.

Wytyczne opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią oddzielne strefy pożarowe i funkcjonują jako użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe, inwentarskie. Kubatura tych budynków musi przekraczać 1000 m3, a w przypadku budynków inwentarskich 1500 m3. W przypadku obiektów innych niż budynki powierzchnia obiektu musi przekraczać 1000 m2. Jeśli w obiekcie lub strefie pożarowej występuje strefa zagrożenia wybuchem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana niezależnie od kubatury lub powierzchni.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Kwalifikacje uprawniające do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to: tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Kwalifikacje uprawniające do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to: tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998