OFERTA SPECJALNA

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą promocyjną na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły. Oferujemy profesjonalne opracowanie instrukcji w konkurencyjnej cenie.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

telefonGoogle+

Ocena Zagrożenia Wybuchem – opracowanie i aktualizacja dokumentacji

Oferujemy opracowanie Oceny zagrożenia wybuchem dla obiektów oraz przyległych do nich terenów, w których technologiczny proces produkcyjny wymusza użycie substancji i materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, a także dla tych miejsc, gdzie tego typu materiały są przechowywane.

W przypadku zajścia istotnych zmian w procesie technologicznym, organizacji pracy, używanym sprzęcie, narzędziach oferujemy weryfikację i aktualizację istniejącej już dokumentacji. Zapewniamy o zgodności naszej oceny zagrożenia wybuchemz obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy inżynierskiej.

W sytuacji gdy wynik przeprowadzonych obliczeń zaklasyfikuje pomieszczenie jako zagrożone wybuchem opracowujemy dodatkowo Dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Każdorazowo należy także dokonać Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe.ocena zagrożenia wybuchem

Koszt wykonania dokumentacji ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od wielu czynników m.in.:

  • stopnia złożoności konstrukcji analizowanego pomieszczenia (opis konstrukcji, wymiary itp.),
  • charakteru prowadzonego procesu technologicznego,
  • dostępności do dokumentacji pomocniczej ( projekt konstrukcji obiektu, rzuty budowlane, instrukcje technologiczno-ruchowe urządzeń, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego).

 W celu otrzymania wstępnej wyceny prosimy o podanie w formularzu kontaktowym jak największej ilości informacji.

 

Informacje o ocenie zagrożenia wybuchem

 

Podstawą prawną opracowania Oceny zagrożenia wybuchem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz719). Przepis ten nakłada na inwestorów, projektantów, użytkowników decydujących o procesach  technologicznych obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem powinna być wykonana tam gdzie istnieją zagrożenia związane z procesami technologicznymi, w których występują pyły, gazy lub pary mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Powinna ona obejmować:

  • określenie  pomieszczeń zagrożonych przez wybuch,
  • wskazanie  w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych właściwych stref zagrożenia wybuchem,
  • wyłonienie czynników, elementów które  mogą  zainicjować zapłon.


Jako pomieszczenia  zagrożone wybuchem uważa się  te w których istnieje prawdopodobieństwo wytworzenia się mieszanin wybuchowych, powstałych z wydzielającego się palnego gazu, pary, pyłu  lub mgły w ilości, która mogłaby spowodować wybuch z przyrostem ciśnienia w pomieszczeniu przekraczającym 5kPa. Jeżeli w pomieszczeniu takim może występować mieszanina wybuchowa zajmująca w zwartej przestrzeni objętość  minimum 0,01m3  należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem.