telefonmail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Operat przeciwpożarowy

operat przeciwpożarowy

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego przez podmioty wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady został wprowadzony w dniu 20 lipca 2018 r. przez nowelizację Ustawy o odpadach. Operat przeciwpożarowy stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992) określa osoby uprawnione do opracowania operatów przeciwpożarowych.  W przypadku kiedy wniosek kierowany jest do marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dokument musi zostać opracowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kiedy odbiorcą wniosku jest starosta, operat ppoż może opracować osoba posiadająca wykształcenie inżyniera pożarnictwa lub wyższe w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Operat przeciwpożarowy musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Następnie musi zostać przeprowadzona kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zajmujemy się opracowywaniem operatów przeciwpożarowych. Dokument opracowywany jest przez inżynierów i rzeczoznawców posiadających wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Gwarantuje to szybkie przebycie procedury uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W ramach kompleksowej usługi zapewniamy wsparcie podczas procedury uzgodnienia operatu z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Cena opracowania uzależniona jest przede wszystkim od wielkości, stopnia skomplikowania obiektu i dostępności dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W celu wyceny zapraszamy do kontaktu.

 

Informacje o operatach przeciwpożarowych

Obowiązek opracowania operatów przeciwpożarowych wynika z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) znowelizowanej w dniu 20 lipca 2018 r. jako odpowiedź na powtarzające się pożary składowisk odpadów. Operat przeciwpożarowy jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

Ustawa o odpadach określa przypadki, w których uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane. Dotyczy to:

 • emitowanych pyłów i gazów,
 • gruntu w pierwotnym położeniu,
 • gleby wydobytej podczas robót budowlanych pod warunkiem, że nie zostanie zanieczyszczona i będzie ponownie wykorzystana do celów budowlanych w miejscu wydobycia,
 • materiałów promieniotwórczych,
 • materiałów wybuchowych wycofanych z użytku,
 • biomasy w zakresie szczegółowych wymagań ustawy,
 • słomy oraz innych materiałów z produkcji rolniczej lub leśnej, które nie są niebezpieczne,
 • ścieków,
 • ubocznych produktów zwierzęcych, z wyjątkiem przewidzianych do składowania na składowisku odpadów, przeznaczonych do przetworzenia termicznego, do biogazowni lub kompostowni,
 • zwłok zwierząt nie poddanych ubojowi, czyli między innymi uśmierconych w celu eliminowania chorób,
 • mas ziemnych lub skalnych powstałych w wyniku działalności górniczej,
 • dwutlenku węgla, który jest przeznaczony do podziemnego składowania w celu realizacji projektu wychwytu i składowania dwutlenku węgla w zakresie demonstracyjnym.

Podmiot gospodarujący odpadami, który uzyskał pozwolenie na działalność przed wejściem w życie ustawy,  jest zobowiązany do dnia 4 września 2019 r. ponownie złożyć wniosek w celu otrzymania nowego zezwolenia. Firmy i instytucje wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady niepalne nie podlegają kontroli straży pożarnej oraz nie mają obowiązku sporządzania operatu. Właściwy miejscowo komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek skontrolować obiekt wskazany we wniosku w zakresie spełnienia warunków opisanych w operacie pożarowym. 

Ustawa o odpadach szczegółowo określa zawartość wniosku składanego w celu wydania zezwolenia. Ustawa nie precyzuje jaka powinna być zawartość operatu pożarowego. Zgodnie z ustawą operat musi zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, instalacji lub innego miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów. Rozporządzenie określające wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie muszą spełniać obiekty budowlane lub inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, zostanie opublikowane do dnia 22 sierpnia 2019 r. Wymagania funkcjonujące obecnie mówią, że w przypadku wystąpienia pożaru użytkowany obiekt lub instalacja musi zapewniać utrzymanie nośności konstrukcji przez określony czas, ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, a także na sąsiednie obiekty lub tereny. Musi być dostępna możliwość ewakuacji ludzi lub działania w inny sposób w celu ratowania zdrowia i życia. Ponadto obiekt ma zapewniać bezpieczeństwo działań dla ekip ratowniczych przede wszystkich zapewniając odpowiednie warunki do podjęcia akcji gaśniczej.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna