telefontelefonlp.wolferif@ofni

Operat przeciwpożarowy

operat przeciwpożarowy

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego przez podmioty zbierające lub przetwarzające odpady został wprowadzony w dniu 20 lipca 2018 r. przez nowelizację Ustawy o odpadach. Operat przeciwpożarowy stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992) określa osoby uprawnione do opracowania operatów przeciwpożarowych.  W przypadku kiedy wniosek kierowany jest do marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dokument musi zostać opracowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kiedy odbiorcą wniosku jest starosta, operat ppoż może opracować osoba posiadająca wykształcenie wyższe pożarnicze lub średnie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Operat przeciwpożarowy musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Następnie musi zostać przeprowadzona kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zlecając nam opracowanie operatu przeciwpożarowego można mieć pewność, że dokument zostanie sporządzony rzetelnie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Gwarantuje to szybkie przebycie procedury uzyskania pozwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W ramach kompleksowej usługi przeprowadzamy uzgodnienie operatu z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

 

Informacje o operatach przeciwpożarowych

Obowiązek opracowania operatów przeciwpożarowych wynika z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) znowelizowanej w dniu 20 lipca 2018 r. jako odpowiedź na powtarzające się pożary składowisk odpadów. Podmiot gospodarujący odpadami, który uzyskał pozwolenie na działalność przed wejściem w życie ustawy,  jest zobowiązany do dnia 4 września 2019 r. ponownie złożyć wniosek w celu otrzymania nowego zezwolenia. Firmy i instytucje zbierające lub przetwarzające odpady niepalne nie podlegają kontroli straży pożarnej oraz nie mają obowiązku sporządzania operatu. Właściwy miejscowo komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek skontrolować obiekt wskazany we wniosku w zakresie spełnienia warunków opisanych w operacie pożarowym. 

Ustawa o odpadach szczegółowo określa zawartość wniosku składanego w celu wydania zezwolenia. Nie precyzuje jaka powinna być zawartość operatu pożarowego. Zgodnie z ustawą operat musi zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, instalacji lub innego miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadów. Rozporządzenie regulujące zawartość operatu nie zostało opublikowane. W przypadku wystąpienia pożaru użytkowany obiekt lub instalacja musi zapewniać utrzymanie nośności konstrukcji przez określony czas, ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, a także na sąsiednie obiekty lub tereny. Musi być dostępna możliwość ewakuacji ludzi lub działania w inny sposób w celu ratowania zdrowia i życia. Ponadto obiekt ma zapewniać bezpieczeństwo działań dla ekip ratowniczych przede wszystkich zapewniając odpowiednie warunki do podjęcia akcji gaśniczej.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna