telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Usługi PPOŻ

Opinia PPOŻ

Opinia ppoż ocenia wpływ planowanych działań na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz opisuje konieczne czynności dostosowawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres opinii ustalany jest ze zleceniodawcą. Może obejmować cały obiekt lub tylko wybrany obszar lub zagadnienie. Niezależnie od zakresu opracowania nasi specjaliści opracowują kompleksową analizę problemu oraz wskazują kierunki dalszych działań.

Opinia PPOŻ
 
Profesjonalne opracowanie
 
Realizacja przez doświadczonych specjalistów
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć sporządzenie opinii przeciwpożarowej specjalistom z FireFlow!

Ekspertyza ppoż - stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej jest to dokument sporządzany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Opracowanie jest podstawą do zastosowania rozwiązań zamiennych w obiekcie, w sytuacji kiedy nie ma możliwości spełnienia wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub przepisów techniczno - budowlanych.

Ekspertyza musi zostać dołączona do wniosku dotyczącego możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych, składanego do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Opracowany przez naszych rzeczoznawców dokument zawiera szczegółowy opis stanu istniejącego w obiekcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz opis rozwiązań zamiennych, z szerokim uzasadnieniem ich doboru.

Cena opracowania uzależniona jest od wielkości obiektu i zakresu niezgodności z obowiązującymi przepisami. W celu wyceny zapraszamy do kontaktu.

Opinie ppoż w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie

Usługa skierowana jest do właścicieli, administratorów i zarządców budynków i terenów, którzy chcą otrzymać pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego we wskazanym obiekcie.

Jest to także niezbędny etap działań związanych z remontem, przebudową lub zmianą sposobu użytkowania obiektu. Opinia ppoż przedstawia inwestorowi wpływ planowanyh działań na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz opisuje konieczne działania dostosowawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zakres opinii ustalany jest ze zleceniodawcą. Może obejmować cały obiekt lub tylko wybrany obszar lub zagadnienie.

Rzeczoznawca ppoż

rzeczoznawca ppż

Do działań podejmowanych przez rzeczoznawcę należy wykonywanie ekspertyz, przeprowadzanie audytów i wystawianie merytorycznych opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jego usługi obejmują, m.in.:

 • uzgadnianie dokumentacji na etapie wykonywania projektu obiektu (rzeczoznawca bierze pod uwagę zgodność planu z wymaganiami konkretnych przepisów dotyczących ochrony ppoż)
 • zatwierdzanie dokumentacji – projektu instalacji zapobiegających pożarom;
 • profesjonalne doradztwo z zakresu ochrony ppoż;
 • analizę dokumentów projektowych;
 • wystawianie opinii na temat systemów zabezpieczeń ppoż i rozwiązań technicznych;
 • ekspertyzy z zakresu ochrony ppoż.

Firma FireFlow oferuje pomoc rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przy rozstrzyganiu sytuacji niejednoznacznych i złożonych, kiedy jego wsparcie i doradztwo mogą przyczynić się do podjęcia kluczowych decyzji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ocena zagrożenia wybuchem, dokument zabezpieczenia przed wybuchem

ocena zagrożenia wybuchem

Oferujemy opracowanie Oceny zagrożenia wybuchem dla obiektów oraz przyległych do nich terenów, w których technologiczny proces produkcyjny wymusza użycie substancji i materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, a także dla tych miejsc, gdzie tego typu materiały są przechowywane.

W sytuacji gdy wynik przeprowadzonych obliczeń zaklasyfikuje pomieszczenie jako zagrożone wybuchem opracowujemy dodatkowo Dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Każdorazowo należy także dokonać Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe.

W przypadku zajścia istotnych zmian w procesie technologicznym, organizacji pracy, używanym sprzęcie, narzędziach oferujemy weryfikację i aktualizację istniejącej już dokumentacji. Zapewniamy o zgodności naszej oceny zagrożenia wybuchem z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy inżynierskiej.

Koszt wykonania dokumentacji ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od wielu czynników m.in.:

 • stopnia złożoności konstrukcji analizowanego pomieszczenia (opis konstrukcji, wymiary itp.),
 • charakteru prowadzonego procesu technologicznego,
 • dostępności do dokumentacji pomocniczej ( projekt konstrukcji obiektu, rzuty budowlane, instrukcje technologiczno-ruchowe urządzeń, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego).

W celu otrzymania wyceny prosimy o podanie w formularzu kontaktowym jak największej ilości informacji.

Zabezpieczenie imprezy masowej

impreza masowa

Dokumentacja dotycząca zabezpieczenia imprezy masowej jest niezbędna do wydania zezwolenia przez właściwego komendanta miejskiego lub powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na organizację imprezy masowej.

Opracowujemy instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1160 z późn. zm.),organizację imprezy.

 • Zapewniamy strażaków do nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym podczas trwania imprezy,
 • Dostarczamy sprzęt gaśniczy i środki określone w instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru.

Ekspertyza ppoż, rozwiązania zamienne

Obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dają możliwość elastycznego i indywidualnego podejścia do problemów bezpieczeństwa pożarowego. Umożliwia to utrzymanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa w przypadkach nie przewidzianych w przepisach oraz obiektach istniejących, gdzie nie ma możliwości znacznej ingerencji w obiekt.

Zastosowanie rozwiązań zamiennych możliwe jest w kilku obszarach przewidzianych przepisami. Dotyczy to:

 • warunków techniczno - budowlanych budynków w związku z przebudową, nadbudową i zmianą sposobu użytkowania - § 2 Rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
 • zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych - § 8 ust. 3 Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030)
 • dróg pożarowych - §13 ust. 4 Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030)
 • urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w obiekcie - § 1 ust. 2 Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719),
 • baz i stacji paliw płynnych - § 3 ust. 4 Rozporządzenia ministra gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, poz. 2063).
 • Ekspertyza techniczna dotycząca wymienionych powyżej obszarów musi zostać opracowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wniosek o możliwość zastosowania innych rozwiązań niż wymagane przepisami, wraz z załączoną ekspertyzą ppoż sklada do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściciel obiektu lub inny podmiot będący stroną w postępowaniu.
 • Wniosek po przeprowadzonej analizie może zostać uzgodniony, uzgodniony z uwagami lub może nastąpić odmowa uzgodnienia. W przypadku rozstrzygnięcia niekorzystnego dla wnioskującego istnieje możlwość złożenia odwołania do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcje rzeczoznawcy

Funkcje rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może pełnić osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia w tym zakresie nadane przez Komendanta Głównego PSP. Aby takie uprawnienia uzyskać, trzeba posiadać tytuł zawodowy inżynier oraz zdać egzamin (pisemny i ustny) przed powołaną przez Komendanta komisją egzaminacyjną. Z części pisemnej egzaminu może być zwolniona osoba, która posiada co najmniej dzisięcioletnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno - rozpoznawczych, w prowadzeniu prac naukowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub ukończyła studia podyplomowe przygotowujące do zawodu rzeczoznawcy. Tylko tak wyszkolona i przygotowana osoba może pełnić funkcję rzeczoznawcy i podejmować działania mające na celu skuteczną ochronę przeciw pożarom w zakładach pracy i nie tylko.

Udział rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zagwarantowaniem profesjonalnego nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem systemów ochrony ppoż oraz stosowaniem przepisów z tego zakresu we wszelkich projektach budowlanych i instalacyjnych. Obecnie projekty większych budynków, obiektów i zakładów wymagają obligatoryjnego i merytorycznego uzgodnienia rzeczoznawcy, inne mogą być natomiast ustalone i uznane na zasadzie dobrowolności.

Rzeczoznawca zajmuje się jednak nie tylko uzgadnianiem projektów i rzutów obiektu – opiniuje również instalacje i systemy przeciwpożarowe, dzięki czemu pracodawcy i inwestorzy mogą mieć pewność, że ochrona ppoż w zakładzie pracy działa bez zarzutu.

Ocena zagrożenia wybuchem - przepisy

Podstawą prawną opracowania oceny zagrożenia wybuchem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719). Przepis ten nakłada na inwestorów, projektantów, użytkowników decydujących o procesach  technologicznych obowiązek dokonania oceny zagrożenia wybuchem.
Ocena zagrożenia wybuchem powinna być wykonana tam gdzie istnieją zagrożenia związane z procesami technologicznymi, w których występują pyły, gazy lub pary mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Powinna ona obejmować:

 • określenie  pomieszczeń zagrożonych przez wybuch,
 • wskazanie  w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych właściwych stref zagrożenia wybuchem,
 • wyłonienie czynników, elementów które  mogą  zainicjować zapłon.

Jako pomieszczenia  zagrożone wybuchem uważa się  te w których istnieje prawdopodobieństwo wytworzenia się mieszanin wybuchowych, powstałych z wydzielającego się palnego gazu, pary, pyłu  lub mgły w ilości, która mogłaby spowodować wybuch z przyrostem ciśnienia w pomieszczeniu przekraczającym 5kPa. Jeżeli w pomieszczeniu takim może występować mieszanina wybuchowa zajmująca w zwartej przestrzeni objętość  minimum 0,01 m3  należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem.

Imprezy masowe wymagania prawne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1160 z późn. zm.) zobowiązuje organizatora imprezy masowej do opracowania "instrukcji postępowania w przypadku postania pożaru lub inego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej". Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości instrukcji określone natomiast zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1113).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia instrukcja musi zawierać szereg szczegółowych informacji, które w przypadku powstania zagrożenia pozwolą w zorganizowany sposób podjąć niezbędne działania. 

 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998