telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Usługi PPOŻ

Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego użytkownikom obiektów. Bezpieczna i sprawna ewakuacja z budynku jest zawsze czynnością priorytetową w przypadku pożaru.

W celu przygotowania się do realnego zagrożenia i spełnienia obowiązku prawnego, ważne jest regularne organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych. Pomagamy kompleksowo przygotować się do ćwiczeń ewakuacyjnych. Nasi specjaliści przejmują cały ciężar organizacji próbnej ewakuacji.

Ćwiczenia ewakuacyjne
 
Kompleksowa organizacja ewakuacji
 
Realizacja przez inżynierów pożarnictwa
 
Wysoka elastyczność i dopasowanie usługi
Sprawdź dlaczego warto powierzyć organizację próbnej ewakuacji specjalistom z FireFlow!

Zakres próbnej ewakuacji

Usługa obejmuje:

  • opracowanie scenariusza próbnej ewakuacji,
  • zgłoszenie próbnej ewakuacji do właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • wsparcie w przeprowadzeniu ćwiczeń, doradztwo, możliwość zadymienia pomieszczeń,
  • obserwacja przebiegu ewakuacji pod kątem występujących nieprawidłowości,
  • podsumowanie i sporządzenie protokołu zawierającego stwierdzone błędy.

W realizację zlecenia zaangażowani są zawsze strażacy, specjaliści ochrony przeciwpożarowej. W ramach ćwiczeń zapewniamy możliwość zadymienia wybranej części obiektu bezpiecznym dymem teatralnym, zwiększając realizm symulowanej sytuacji zagrożenia pożarowego. Przez cały czas trwania ćwiczeń nasi specjaliści obserwują ich całościowy przebieg oraz zwracają szczególną uwagę na elementy newralgiczne z punktu widzenia procesu ewakuacji.

Na życzenie naszych klientów próbna ewakuacja może być poprzedzona wstępem (szkoleniem) teoretycznym dotyczącym zasad ewakuacji.

Próbna ewakuacja - elementy dodatkowe

Ponadto jako dodatkowy element ćwiczeń zaproponować możemy:

  • praktyczne udzielanie pierwszej pomocy, np. zakładając wystąpienie obrażeń u osób ewakuujących się,
  • gaszenie pożaru za pomocą gaśnic.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Próbna ewakuacja w świetle przepisów ppoż

Obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wynika z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Obowiązek ten, o nazwie potocznej próbna ewakuacja lub ćwiczenia ewakuacyjne, musi być realizowany co najmniej raz na dwa lata. Odpowiedzialnym za sprawdzenie organizacji ewakuacji dla całego obiektu jest właściciel lub zarządca obiektu, przeznaczonego dla więcej niż 50 stałych użytkowników. Ćwiczenia nie muszą być przeprowadzane w przypadku obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – budynki mieszkalne.

Próbne ewakuacje szkół, przedszkoli, domów opieki w Warszawie

Bardziej rygorystyczne wymogi przewidziano dla obiektów, gdzie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa większa niż 50 użytkowników (np. szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie). W sytuacjach takich sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji należy przeprowadzać co najmniej raz w roku oraz dodatkowo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Zgłaszanie próbnej ewakuacji

Każde praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji powinno być zgłoszone do właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie takie należy wykonać nie później niż na tydzień przed planowanym terminem przeprowadzenia ćwiczeń. Informacja powinna zawierać informacje o obiekcie i terminie próbnej ewakuacji. Dodatkowo zalecane jest umieszczenie informacji o osobie do kontaktu.

Straż Pożarna nie ma obowiązku przyjeżdżać na miejsce ćwiczeń. Zdarza się, że bierze bezpośredni udział w ćwiczeniach lub uczestniczy w nich tylko w roli obserwatora.

Każde ćwiczenia ewakuacyjne powinny być podparte sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy opracować ich scenariusz, a po ich zakończeniu należy sporządzić protokół podsumowujący przebieg ewakuacji.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Inne obowiązki związane z ćwiczeniami ewakuacyjnymi

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji jest okazją do skontrolowania działania procedur dotyczących ewakuacji, sprawności i sposobu działania systemów i urządzeń przeciwpożarowych, współdziałania poszczególnych osób wykonujących wyznaczone zadania w zakresie ewakuacji.

Z ewakuacją wiąże się kolejny obowiązek wynikający z Art. 2091 Kodeksu Pracy. Zapis ten mówi, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych pracowników wyznaczonych zgodnie z Kodeksem Pracy jest okazją do przypomnienia przydzielonych obowiązków i przećwiczenia ich w sytuacji zbliżonej do rzeczywistej. 

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998