telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl
Usługi PPOŻ

Przeglądy PPOŻ budynku

Przeglądy PPOŻ budynku są niezbędne w celu stwierdzenia, czy wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiekcie są spełnione. Jest to pierwszy etap do dalszych działań w celu dostosowania obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Kluczowe znaczenie ma dokładna kontrola wszystkich zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, a następnie sporządzenie obszernego raportu podsumowującego. Nasi specjaliści przeprowadzą profesjonalny przegląd, a następnie pomogą w znalezieniu optymalnych rozwiązań naprawczych.

Przegląd ppoż budynku
 
Obszerny raport podsumowujący
 
Dostosowanie do potrzeb
 
Rzetelna i terminowa realizacja
Sprawdź dlaczego warto powierzyć przeglądy ppoż budynku specjalistom z FireFlow!

Przeglądy PPOŻ budynków Warszawa

W ramach oferowanej usługi zapewniamy:

  • szybką wycenę i konkurencyjną cenę dostosowaną do skali przeglądu,
  • audyt ppoż przeprowadzany przez doświadczonych specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowanie szczegółowego protokołu z przeprowadzonego przeglądu z opisem stwierdzonych niezgodności i zaleceniami dotyczącymi dalszych działań,
  • rabat na inne usługi między innymi wynikające z potrzeby usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zakres przeglądów

Przegląd opiera się między innymi na wymaganiach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.

Podczas kontroli oceniane są między innymi:

  • protokoły przeglądów urządzeń przeciwpożarowych (systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, drzwi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy, gaśnice),
  • wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe,oznakowanie ewakuacyjne i pożarowe,
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów przeciwpożarowych,
  • dokumentacja ppoż (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ocena zagrożenia wybuchem, próbna ewakuacja, szkolenia ppoż).

Ochrona przeciwpożarowa budynków - przepisy

Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej regulują zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach na etapie projektowania i wykonawstwa, ale także na etapie późniejszego użytkowania obiektów. Wymagania jakie spełniać muszą projektowane budynki określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Klasyfikacja obiektów budowlanych

Dział szósty rozporządzenia poświęcony został tematyce bezpieczeństwa pożarowego. W celu doboru odpowiednich rozwiązań technicznych i parametrów budowlanych ważna jest prawidłowa klasyfikacja projektowanego obiektu. Na początku omawianego działu zamieszczony został podział ze względu ma planowane przeznaczenie i sposób użytkowania. Zgodnie z tym budynki lub strefy pożarowe dzielą się na trzy podstawowe kategorie: opisywane kategorią zagrożenia ludzi (ZL), budynki produkcyjno - magazynowe (PM) oraz inwentarskie (IN).

Kolejny podział, to podział ze względu na wysokość budynku, który może być zaliczony do niskiego, średniowysokiego, wysokiego i wysokościowego. Na podstawie tych informacji możliwe jest przypisanie jednej z pięciu klas odporności pożarowej, co na kolejnym etapie pozwala określić wymaganą odporność ogniową elementów budynku. Odporność ogniowa elementów budowlanych opisywana jest parametrami: R - nośność ogniowa, E - szczelność ogniowa, I - izolacyjność ogniowa. Parametrom tym przypisane są czasy podane w minutach, np. REI30 co oznacza, że dany element będzie zapewniał nośność, szczelność i izolacyjność ogniową przez czas co najmniej 30 minut.

Elementy budynku opisane w tabeli zawartej w rozporządzeniu powinny być dodatkowo nierozprzestrzeniające ognia "NRO". Przepisy dopuszczają pewne sytuacje, w których to wymaganie może być złagodzone i dotyczy to obiektów produkcyjno magazynowych o małej gęstości obciążenia ogniowego (<500 MJ/m2), ścian budynku i dachu w budynkach PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 1000 MJ/m2 oraz ścian zewnętrznych w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. W wymienionych powyżej trzech przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie elementów słabo rozprzestrzeniających ogień. Kolejne ustępy rozporządzenia doprecyzowują zastosowanie odpowiednich materiałów dla konkretnych rodzajów budynków.

Strefy pożarowe

W rozdziale 3 opisane zostały wymagania dotyczące stref pożarowych i oddzieleń przeciwpożarowych. Dopuszczalna maksymalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynków klasyfikowanych do kategorii ZL uzależniona została od powierzchni strefy i kategorii ZL. Przykładowo powierzchnia strefy pożarowej dla kategorii ZL II w budynkach wysokich i wysokościowych nie może przekraczać 2000 m2. W przypadku stref klasyfikowanych do kategorii produkcyjno - magazynowych określanie maksymalnej powierzchni strefy odbywa się na podstawie wysokości budynku i gęstości obciążenia ogniowego biorąc także pod uwagę wystepowanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Zgodnie z tą klasyfikacją strefa nie zawierająca pomieszczeń zagrożonych wybuchem o jednej kondygnacji nadziemnej i gęstości obciążenia ogniowego mniejszej lub równej 500 MJ/m2 może mieć powierzchnię maksymalną 20000 m2.

Możliwe jest powiększenie dopuszczalnych powierzchni stref pożarowych PM o 100% poprzez zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych oraz o 50% po zainstalowaniu automatycznych urządzeń oddymiających, natomiast zastosowanie obu systemów jednocześnie powierzchnia może być powiększona o 150%.

Budynki inwentarskie IN pod względem dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych rozróżniane są na podstawie liczby kondygnacji oraz rodzaju prowadzonej hodowli tzn. ściółkowej lub bezściółkowej. Dla budynku o jednej kondygnacji przy hodowli ściółkowej maksymalna powierzchnia strefy pożarowej może wynosić 5000 m2.

Z podziałem na strefy pożarowe wiąże się także zapewnienie odpowiednich parametrów oddzieleń przeciwpożarowych. Dotyczy to ścian, stropów, otworów występujących w tych oddzieleniach. Dla przykładu otwory drzwiowe powinny być zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi lub obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi. Suma powierzchni otworów w ścianie stanowiącej oddzielenie przeciwpożarowe nie może przekraczać 15% powierzchni tej ściany, a w przypadku stropu 0,5% powierzchni stropu. 

Drogi ewakuacyjne

Kolejnym aspektem, który musi być oceniony podczas przeglądu ppoż budynku jest spełnienie wymagań dotyczących dróg ewakuacyjnych. Rozporządzenie określa wymagane długości, szerokości dróg, sposób ich wykonania, liczbę wyjść ewakuacyjnych.

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne muszą być zamykane drzwiami. Ponadto jeśli drzwi stanowiące wyjście na zewnątrz budynku służą ewakuacji więcej niż 50 osób muszą otwierać się na zewnątrz, ale nie dotyczy to obiektów będących zabytkami.

Zgodnie z przepisami należy zapewnić odpowiednią długość przejścia ewakuacyjnego, czyli drogi od najdalszego miejsca w pomieszczeniu gdzie może znaleźć się człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną, na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Dla stref pożarowych, które opisane są  kategorią zagrożenia ludzi ZL wynosi 40 m. W przypadku obiektów produkcyjno magazynowych uzależniona jest od wysokości budynku i przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego. Przy obciążeniu ogniowym mniejszym niż 500 MJ/m2 w budynkach kilkukondygnacyjnych wynosi 100 m i tyle samo w budynkach jednokondygnacyjnych bez limitów dotyczących obciążenia ogniowego. Przy większym obciążeniu ogniowym niż 500 MJ/m2 w budynku kilkukondygnacyjnym odległość ta może wynieść maksymalnie 75 m. Jeśli w obiekcie będzie znajdowało się pomieszczenie zagrożone wybuchem długość przejścia nie będzie mogła przekroczyć 40 m.

Ważnym zapisem jest możliwość zwiększenia maksymalnych dopuszczalnych długości przejść o 50% poprzez zastosowanie stałego urządzenia gaśniczego wodnego lub automatycznego systemu oddymiającego. Po zastosowaniu obu rozwiązań jednocześnie długość przejścia można zwiększyć o 100%. Oprócz zachowania wymaganych długości przejścia nie mogą być prowadzone przez więcej niż trzy pomieszczenia. 

Szerokość przejść ewakuacyjnych stanowiących element drogi ewakuacyjnej uzależniona jest od liczby osób, które będą ewakuowane tą drogą. Minimalna szerokość to 0,8 m w przypadku ewakuacji do 3 osób, powyżej 3 osób 0,9 m biorąc pod uwagę przelicznik 0,6 m szerokości na każde 100 osób przy zachowanym minimum 0,9 m. Co najmniej dwa wyjścia z pomieszczeń są wymagane w sytuacjach kiedy przebywa tam jednocześnie więcej niż 50 osób, a w strefie ZL II więcej niż 30 osób, przy powierzchni większej niż 300 m2 i klasyfikacji jako ZL, a w przypadku strefy PM przy obciążeniu ogniowym ponad 500 MJ/m2 i powierzchni większej niż 300 m2.

Opisane zagadnienia stanowią tylko wąską część wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego stawianych budynkom. W ramach przeglądu ppoż budynków nasi specjaliści ocenią w pełnym zakresie stan istniejący obiektu w odniesieniu do obowiązujących przepisów pożarowych. Kontrola zakończona będzie protokołem opisującym wszelkie niezgodności.

FireFlow usługi PPOŻ

ul. Wawrzyszewska 9/134

01-162 Warszawa

 

info@fireflow.pl

tel. 504 471 998

tel. 511 051 998