telefonGoogle+

Gaśnice, hydranty wewnętrzne, znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż

Dostarczamy oraz instalujemy gaśnice, hydranty wewnętrzne, znaki ewakuacyjne oraz znaki ochrony ppoż. Ilość, rodzaj, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych oraz oznakowania dostosowujemy do obowiązujących przepisów. 

 Wyposażenie budynku w gaśnice, hydranty wewnętrzne, znaki ewakuacyjne

W ramach opisywanej usługi wyposażenia budynku w gaśnice, hydranty i znaki ewakuacyjne oraz ochrony przeciwpożarowej działamy następująco:

  • określamy wymaganą dla budynku ilość i rodzaj sprzętu i oznakowania,
  • wykonujemy plan rozmieszczenia,
  • dostarczamy oraz instalujemy sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie.

Oferowane przez nas gaśnice, hydranty i oznakowanie jest wysokiej jakości oraz posiada wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. Sprawdzeni dostawcy sprzętu pozwalają nam zachować niską cenę usługi.

 

Informacje o hydrantach, gaśnicach, znakach bezpieczeństwa

 

Zasady wyposażania budynków w gaśnice

Kwestie wyposażenia obiektów w gaśnice reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Zgodnie z jego zapisami wszystkie budynki z wyjątkiem budynków należących do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV (mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne) powinny być wyposażone w gaśnice. Rodzaj gaśnic musi być dostosowany do rodzajów materiałów palnych występujących w zabezpieczanym obiekcie. Ilość gaśnic powinna spełniać warunek zawarty w rozporządzeniu określający minimalną ilość środka gaśniczego przypadającego na powierzchnię chronioną. W przypadku budynków zaliczanych do kategorii ZL I, II, III, V, stref zagrożonych wybuchem, stref produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, niezabezpieczonych stałym urządzeniem gaśniczym na 100 m2 powinno przypadać 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. W przypadku pozostałych obiektów z wyjątkiem budynków mieszkalnych (kategoria ZLIV) norma ta powinna wynosić 2 kg lub 3 dm3 na każde 300 m2 powierzchni. Ponadto rozmieszczając gaśnice należy spełnić warunek nie przekroczenia odległości 30 m do najbliższej gaśnicy.

Dobierając rodzaj gaśnicy należy wziąć pod uwagę jakie rodzaje materiałów palnych wsytępują w zabezpieczanym obszarze. Wyróżniamy następujące grupy pożarów:

  • A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, które podczas spalania tworzą żarzące się węgle,
  • B - ciecze i materiały stałe topiące się
  • C - gazy,
  • D - metale,
  • E - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

Informacja dotycząca możliwości gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem umieszczana jest na zbiorniku gaśnicy.

Najczęściej spotykanymi gaśnicami są gaśnice proszkowe oraz tzw. gaśnice śniegowe, w których środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. Oprócz wymienionych na rynku dostępne są gaśnice pianowe, wodne mgłowe oraz urządzenia zawierające gaz gaśniczy FE-36.

Oprócz wyposażenia obeiktu w gaśnice właściciel, administrator lub użytkowanik powinien zadbać o to, aby były one poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym. Przeglądy gaśnic powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku.

 

Zasady wyposażania obiektów w hydranty

 Wyposażenie obiektów w hydranty i zawory hydrantowe opisane zostało w przytaczanym powyżej rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Do poboru wody w budynkach mogą być używane hydranty z wężem półsztywnym o średnicy węża 25 mm i 33 mm, hydranty z tzw. wężem płasko składanym o średnicy 52 mm lub zawór hydrantowy o średnicy 52 mm bez węża.

W paragrafie 19 rozporządzenia zostały wymienione budynki, które należy wyposażyć w określone źródła wody do celów przeciwpożarowych.

Paragraf 20 opisuje miejsca instalowania hydrantów i zaworów hydrantowych.

 

Znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne

Obowiązek oznkowania obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej zawarty został w paragrafie 4. punkt 2. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Znaki te muszą być zgodne z Polskimi Normami. Znaki ochrony przeciwpożarowej określone zostały w normie PN-N-01256-01 i PN-N-01256-04, natomiast znaki ewakuacyjne opisano w normie PN-N-01256-02. Zasady rozmieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych i pożarowych przedstawione zostały w normie PN-N-01256-04.