telefonGoogle+

Wyposażenie budynków w gaśnice, przeglądy, legalizacja gaśnic

Dostarczamy oraz instalujemy gaśnice oraz wykonujemy przeglądy, legalizację gaśnic. Ilość, rodzaj, rozmieszczenie gaśnic dostosowujemy do obowiązujących przepisów. 

 Wyposażenie budynku w gaśnice, hydranty wewnętrzne, znaki ewakuacyjne

W ramach opisywanej usługi wyposażenia budynku w gaśnice i przeglądów gaśnic działamy następująco:

  • określamy wymaganą dla budynku ilość i rodzaj sprzętu,
  • wykonujemy plan rozmieszczenia,
  • dostarczamy oraz instalujemy sprzęt gaśniczy.

Oferowane przez nas gaśnice są wysokiej jakości oraz posiada wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. Sprawdzeni dostawcy sprzętu pozwalają nam zachować niską cenę usługi.

 

Informacje o gaśnicach, znakach bezpieczeństwa

 

Zasady wyposażania budynków w gaśnice

Kwestie wyposażenia obiektów w gaśnice reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Zgodnie z jego zapisami wszystkie budynki z wyjątkiem budynków należących do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV (mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne) powinny być wyposażone w gaśnice. Rodzaj gaśnic musi być dostosowany do rodzajów materiałów palnych występujących w zabezpieczanym obiekcie. Ilość gaśnic powinna spełniać warunek zawarty w rozporządzeniu określający minimalną ilość środka gaśniczego przypadającego na powierzchnię chronioną. W przypadku budynków zaliczanych do kategorii ZL I, II, III, V, stref zagrożonych wybuchem, stref produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, niezabezpieczonych stałym urządzeniem gaśniczym na 100 m2 powinno przypadać 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. W przypadku pozostałych obiektów z wyjątkiem budynków mieszkalnych (kategoria ZL IV) norma ta powinna wynosić 2 kg lub 3 dm3 na każde 300 m2 powierzchni. Ponadto rozmieszczając gaśnice należy spełnić warunek nie przekroczenia odległości 30 m do najbliższej gaśnicy.

Dobierając rodzaj gaśnicy należy wziąć pod uwagę jakie rodzaje materiałów palnych wsytępują w zabezpieczanym obszarze. Wyróżniamy następujące grupy pożarów:

  • A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, które podczas spalania tworzą żarzące się węgle,
  • B - ciecze i materiały stałe topiące się
  • C - gazy,
  • D - metale,
  • E - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

Informacja dotycząca możliwości gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem umieszczana jest na zbiorniku gaśnicy. Gaśnice zawierające proszek gaśniczy lub dwutlenek węgla CO2 najczęściej zgodnie z informacją producenta mogą być używane do gaszenia urządzeń elektrycznych do napięcia 1 kV, ale należy zachować odległość conajmniej jednego metra między palącym się urządzeniem, a dyszą gaśnicy.

Najczęściej spotykanymi gaśnicami są gaśnice proszkowe oraz tzw. gaśnice śniegowe, w których środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. Oprócz wymienionych na rynku dostępne są gaśnice pianowe, wodne mgłowe oraz urządzenia zawierające gaz gaśniczy FE-36. Ostatnie z wymienionych zastępują wycofane z użycia gaśnice halonowe. Gaśnica zawierająca gaz FE-36 jest bardzo skutecznym urządzeniem gaśniczym, a ponadto nie powoduje zniszczeń, jak ma to miejsce w przypadku gaśnicy proszkowej.

Rozmieszczenie gaśnic w budynkach podlega odpowiednim regulacjom zapisanym w §33 Rozporządzenia. Wynika z nich, że gaśnice muszą być rozmieszczane w miejscach, które są dobrze widoczne i łatwo dostępne. W szczególności będą to: wejścia do budynku, klatki schodowe, korytarze i wyjścia z pomieszczeń. Ponadto gaśnice nie mogą być poddawane oddziaływaniu ciepła, czyli znajdować się w pobliżu grzejników, piecy itp. oraz nie wolno umieszczać ich w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Wzrost temperatury gazu znajdującego się w gaśnicy może spowodować znaczny przyrost ciśnienia, a w rezultacie uszkodzenie, a nawet rozerwanie zbiornika gaśnicy. W budynkach wielokondygnacyjnych w miarę możliwości należy umieszczać gaśnice na każdej kondygnacji w tym samym miejscu. Zasada ta pozwoli w trakcie pożaru, w sytuacji ograniczonej widoczności na łatwe znalezienie sprzętu ppoż i jego szybkie użycie.

Oprócz wyposażenia obiektu w gaśnice właściciel, administrator lub użytkowanik powinien zadbać o to, aby były one poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym. Przeglądy gaśnic powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Legalizacja gaśnicy musi zostać potwierdzona kontrolką w formie naklejki umieszczonej na gaśnicy, która zawiera informację o dacie wykonania przeglądu, dacie kolejnej kontroli oraz dane osoby wykonującej przegląd gaśnicy.

  

Znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne

Obowiązek oznkowania obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej zawarty został w paragrafie 4. punkt 2. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Znaki te muszą być zgodne z Polskimi Normami. Znaki ochrony przeciwpożarowej określone zostały w normie PN-N-01256-01 i PN-N-01256-04, natomiast znaki ewakuacyjne opisano w normie PN-N-01256-02. Zasady rozmieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych i pożarowych przedstawione zostały w normie PN-N-01256-04.