telefon (+48) 504 471 998  (+48) 511 051 998  mail fireflow ppoż info@fireflow.pl

Wyposażenie budynków w gaśnice, przeglądy, legalizacja gaśnic

Dostarczamy oraz instalujemy gaśnice oraz wykonujemy przeglądy, legalizację gaśnic. Ilość, rodzaj, rozmieszczenie gaśnic dostosowujemy do obowiązujących przepisów. 

Wyposażenie budynku w gaśnice, hydranty wewnętrzne, znaki ewakuacyjne

W ramach opisywanej usługi wyposażenia budynku w gaśnice i przeglądów gaśnic działamy następująco:

  • określamy wymaganą dla budynku ilość i rodzaj sprzętu,
  • wykonujemy plan rozmieszczenia,
  • dostarczamy oraz instalujemy sprzęt gaśniczy.

Dostarczane przez nas gaśnice cechują się wysoką jakością przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Gaśnice posiadają wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.

 

Informacje o gaśnicach, znakach bezpieczeństwa

 

Zasady wyposażania budynków w gaśnice

Kwestie wyposażenia obiektów w gaśnice reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Zgodnie z jego zapisami wszystkie budynki z wyjątkiem budynków należących do kategorii zagrożenia ludzi ZLIV (mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne) powinny być wyposażone w gaśnice. Rodzaj gaśnic musi być dostosowany do rodzajów materiałów palnych występujących w zabezpieczanym obiekcie. Ilość gaśnic powinna spełniać warunek zawarty w rozporządzeniu określający minimalną ilość środka gaśniczego przypadającego na powierzchnię chronioną. W przypadku budynków zaliczanych do kategorii ZL I, II, III, V, stref zagrożonych wybuchem, stref produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, niezabezpieczonych stałym urządzeniem gaśniczym na 100 m2 powinno przypadać 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. W przypadku pozostałych obiektów z wyjątkiem budynków mieszkalnych (kategoria ZL IV) norma ta powinna wynosić 2 kg lub 3 dm3 na każde 300 m2 powierzchni. Ponadto rozmieszczając gaśnice należy spełnić warunek nie przekroczenia odległości 30 m do najbliższej gaśnicy.

Dobierając rodzaj gaśnicy należy wziąć pod uwagę jakie rodzaje materiałów palnych wsytępują w zabezpieczanym obszarze. Wyróżniamy następujące grupy pożarów:

  • A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, które podczas spalania tworzą żarzące się węgle,
  • B - ciecze i materiały stałe topiące się
  • C - gazy,
  • D - metale,
  • E - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

Informacja dotycząca możliwości gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem umieszczana jest na zbiorniku gaśnicy. Gaśnice zawierające proszek gaśniczy lub dwutlenek węgla CO2 najczęściej zgodnie z informacją producenta mogą być używane do gaszenia urządzeń elektrycznych do napięcia 1 kV, ale należy zachować odległość conajmniej jednego metra między palącym się urządzeniem, a dyszą gaśnicy.

Najczęściej spotykanymi gaśnicami są gaśnice proszkowe oraz tzw. gaśnice śniegowe, w których środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. Oprócz wymienionych na rynku dostępne są gaśnice pianowe, wodne mgłowe oraz urządzenia zawierające gaz gaśniczy FE-36. Ostatnie z wymienionych zastępują wycofane z użycia gaśnice halonowe. Gaśnica zawierająca gaz FE-36 jest bardzo skutecznym urządzeniem gaśniczym, a ponadto nie powoduje zniszczeń, jak ma to miejsce w przypadku gaśnicy proszkowej.

Rozmieszczenie gaśnic w budynkach podlega odpowiednim regulacjom zapisanym w §33 Rozporządzenia. Wynika z nich, że gaśnice muszą być rozmieszczane w miejscach, które są dobrze widoczne i łatwo dostępne. W szczególności będą to: wejścia do budynku, klatki schodowe, korytarze i wyjścia z pomieszczeń. Ponadto gaśnice nie mogą być poddawane oddziaływaniu ciepła, czyli znajdować się w pobliżu grzejników, piecy itp. oraz nie wolno umieszczać ich w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Wzrost temperatury gazu znajdującego się w gaśnicy może spowodować znaczny przyrost ciśnienia, a w rezultacie uszkodzenie, a nawet rozerwanie zbiornika gaśnicy. W budynkach wielokondygnacyjnych w miarę możliwości należy umieszczać gaśnice na każdej kondygnacji w tym samym miejscu. Zasada ta pozwoli w trakcie pożaru, w sytuacji ograniczonej widoczności na łatwe znalezienie sprzętu ppoż i jego szybkie użycie.

Oprócz wyposażenia obiektu w gaśnice właściciel, administrator lub użytkowanik powinien zadbać o to, aby były one poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym. Przeglądy gaśnic powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku. Legalizacja gaśnicy musi zostać potwierdzona kontrolką w formie naklejki umieszczonej na gaśnicy, która zawiera informację o dacie wykonania przeglądu, dacie kolejnej kontroli oraz dane osoby wykonującej przegląd gaśnicy.

Rodzaje i budowa gaśnic

Jednym z podziałów gaśnic jest rozróżnienie ze względu na budowę. Dzielimy je na urządzenia pod stałym ciśnieniem i gaśnice z ładunkiem wyrzutowym, nabojem. Gaśnice pod stałym ciśnieniem w oznakkowaniu zawierają znak "X" np. GP-6X. Czynnikiem wyrzutowym jest w takim przypadku najczęściej azot, a jego ciśnienie w zbiorniku wskazywane jest przez manometr. Najczęściej produkowanymi i stosowanymi gaśnicami tego typu są gaśnice proszkowe 2, 4 i 6 kg. Drugą kategorią gaśnic są gaśnice z ładunkiem wyrzutowym w oddzielnym zbiorniku, oznaczane literą "Z" wytępującą w nazwie typu gaśnicy. 

Najczęściej spotykanym i jednym z najskuteczniejszych środków gaśniczych, biorąc pod uwagę również cenę, jest proszek gaśniczy. Spotkać można proszki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grup BC oraz ABC. Pod względem chemicznym są to mieszaniny fosforanów i siraczanów amonowych oraz dodatków, które mają za zadanie zmniejszyć wchłanianie wilgości oraz zapobiegać zbrylaniu środka gaśniczego. Proszki gaśnicze i gaśnice tego typu cechuje szeroki zakres stosowania w różnym przedziale temperatur, wysoka odporność na wstrząsy oraz mozliwość długiego przechowywania bez znacznego ubytku skuteczności gaśniczej. Gaśnice proszkowe zbudowane są z bezszwowych zbiorników stalowych, które pomalowane są trwałą powłoką lakierniczą zapewniającą wysoką odporność na korozję nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Kontrukcja gaśnicy umożliwia w każdej chwili przerwanie gaszenia, a zastosowanie gumowego węża ułatwia manewrowanie podczas gaszenia. Koszty eksploatacji tego typu gaśnic obniża możliwość łatwego ponownego napełnienia. Dodatkowe atuty stanowią łatwa obsługa i niezawodność w działaniu. Przykładowe oznaczenia gaśnic proszkowych to:

- gaśnice proszkowe z ładunkiem zasilającym: GP-1z, GP-6z, GP-9z,

- gaśnice proszkowe pod stałym ciśnieniem: GP-2x, GP-4x, GP-6x.

Kolejnym często spotykanym typem gaśnic są gaśnice "śniegowe" zawierające dwutlenek węgla CO2. Działanie gaśnicze CO2 polega na obniżeniu stężenia tlenu w otoczeniu pożaru co powoduje przerwanie procesu spalania. Gaśnice śniegowe przeznaczone są szczególnie do gaszenia urządzen elektrycznych pod napięciem. Dużą zaletą tego typu sprzętu gaśniczego jest niepozostawianie zanieczyszczeń w wyniku gaszenia, jak ma to miejsce w przypadku gaśnic proszkowych.

Zasady przeprowadzania przeglądów gaśnic

Gaśnice zgodnie z wymaganiami przepisów powinne być poddawane przeglądom conajmniej raz w roku. Według zaleceń producentów przegląd gaśnicy proszkowej powinien polegać na oględzinach zewnętrznych urządzenia w ramach których ocenia się, czy nie ma uszkodzeń w obrębię plomby i zawleczki oraz zbiornika gaśnicy. Należy sprawdzić: czy zbiornik nie jest skorodowany, czy dysza jest drożna, czy etykieta, kontrolka są czytelne, czy wskazówka manometra znajduje się na zielonym polu. Po wykonaniu czynności kontrolnych należy umieścić kontrolkę z datą następnego przeglądu.

Gaśnice "śniegowe" CO2 muszą być sprawdzone pod kątem stanu zewnętrznego. W ramach tej czynności ocenia się te same elementy jak dla gaśnicy proszkowej oraz dodatkowo: czy zbiornik posiada aktualną i czytelną datę legalizacji, wybite masy netto, brutto, tarę, czy ubytek masy CO2 nie przekracza 5%.

Znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne

Obowiązek oznkowania obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej zawarty został w paragrafie 4. punkt 2. rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Znaki te muszą być zgodne z Polskimi Normami. Znaki ochrony przeciwpożarowej określone zostały w normie PN-N-01256-01 i PN-N-01256-04, natomiast znaki ewakuacyjne opisano w normie PN-N-01256-02. Zasady rozmieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych i pożarowych przedstawione zostały w normie PN-N-01256-04.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna